Apstiprināts 2013.gada 19.decembra domes sēdē Nr.19, 14.§

Grozījumi

2016.gada 27. oktobra domes sēdē Nr. 14, 9.§

2017.gada 29. jūnija domes sēdē Nr. 9, 10.§

2018.gada 25.oktobra domes sēdē Nr. 22, 9.§

2019.gada 30.decembra domes sēdē Nr. 19, 12.§

2021.gada 25.novembra domes sēdē Nr. 21, 82.§

Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums

1. Vispārīgie jautājumi

1.1.      Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija) ir ar Gulbenes novada domes (turpmāk – Dome) lēmumu izveidota institūcija, kas veic tiesību aktos, Domes lēmumos un šajā Nolikumā paredzētās funkcijas.

1.2.      Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome. Komisijas sastāvu veido pieci locekļi, no kuriem viens ir Komisijas priekšsēdētājs.

1.3.      Priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem komisijas nolikumā izskata komisijas sēdē un lēmuma projektu par izdarītajiem grozījumiem vai papildinājumiem iesniedz Domei apstiprināšanai.

1.4.      Komisijas darbību nodrošina no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

1.5.      Komisija tiek likvidēta vai reorganizēta ar Domes lēmumu.

2. Komisijas kompetence

2.1.      Komisija izskata jautājumus par:

2.1.1. licences izsniegšanu juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai;

2.1.2. licences pagarināšanu uz jaunu termiņu;

2.1.3. atteikumu piešķirt vai pagarināt licenci;

2.1.4. licences anulēšanu;

2.1.5. Pašvaldības finansējuma piešķiršanu pieaugušo neformālās izglītības programmu, kas iesniegtas vērtēšanai Domes izsludinātā konkursa ietvaros, īstenošanai;

2.2.      veic izsniegto licenču reģistrāciju;

2.3.      sniedz licences pieprasītājiem konsultatīvos pakalpojumus savas kompetences ietvaros;

2.4.      izskata citus komisijas kompetencei atbilstošus jautājumus.

3. Komisijas darba organizācija

3.1.      Komisijas darbu vada komisijas sēdē ievēlēts priekšsēdētājs.

3.2.      Komisijas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs, nosakot sēdes laiku, vietu un darba kārtību.

3.3.      Uz Komisijas sēdi var tikt uzaicināti iesnieguma iesniedzēji vai citi speciālisti.

3.4.     Komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis. Komisijas sekretārs ir Gulbenes novada Izglītības pārvaldes lietvedis.

3.5.      Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēžu laikā, atklāti balsojot. Lēmums atzīstams par pieņemtu, ja par to balsojuši vismaz trīs komisijas locekļi.

3.6.      Komisija pieņem lēmumus ar komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

3.7.      Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

3.8.      Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolists.

3.9.      Komisijas loceklis nepiedalās lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar šā komisijas locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās, otrās vai trešās pakāpes radinieku vai to personu, kuru likumiskais pārstāvis viņš ir, intereses. Nepiedalīšanos lēmuma pieņemšanā un balsošanā atzīmē protokolā.

3.10.    Svītrots ar 30.12.2019., Nr.19, 12.§.

4. Komisijas tiesības

4.1.      Pieprasīt un saņemt no licences īpašnieka, valsts un pašvaldību institūcijām pilnīgu informāciju, kas saistīta ar licencētās programmas īstenošanu.

4.2.      Pārbaudīt licencētās programmas īstenošanas atbilstību tiesību aktu prasībām.