Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums

Apstiprināts 2009. gada 8. oktobra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.11, 15.§)

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Gulbenes novada domes Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas (turpmāk – Komisija) nolikums ir izstrādāts saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.;

1.2. Komisija ir Gulbenes novada domes izveidota institūcija, kas veic Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas novērtēšanu un izsoļu organizēšanu;

1.3. Komisija savā darbībā ievēro Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, kā arī citus normatīvos aktus, Gulbenes novada domes lēmumus, rīkojumus un šo nolikumu.;

1.4. Komisijas nolikumu apstiprina Gulbenes novada dome.

2. Komisijas tiesības

2.1. Apmeklēt atsavināmos objektus un iepazīties ar to ekonomisko un tehnisko stāvokli;

2.2. Pieaicināt un iesaistīt īpašuma objekta novērtēšanā sertificētus vērtētājus.

3. Komisijas pienākumi

3.1. Noteikt atsavināmā objekta un atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 8.pantu.

3.2. Organizēt un vadīt Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas izsoles;

3.3. Sagatavot pirkuma līguma projektus;

3.4. Kontrolēt maksājumu un pirkuma līgumu izpildes nosacījumus;

3.5. Pēc pirkuma maksas veikšanas, sagatavot lēmumprojektus izsoles rezultātu apstiprināšanai Gulbenes novada domes sēdē.

4. Komisijas sastāvs

4.1. Komisiju izveido saskaņā ar Gulbenes novada domes lēmumu. Komisijā darbojas 5 (pieci) locekļi, kurus ieceļ un atbrīvo ar Gulbenes novada domes lēmumu;

4.2. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs, kuru Komisija ievēl no Komisijas locekļu vidus.

4.3. Komisija izveidojama šādā sastāvā:

4.3.1. Komisijas priekšsēdētājs;

4.3.2. Komisijas locekļi.

4.4.   Komisijas priekšsēdētājs:

4.4.1. organizē un vada Komisijas darbu;

4.4.2. nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību;

4.4.3. sasauc un vada Komisijas sēdes;

4.4.4. paraksta Komisijas sēdes protokolus;

4.4.5. vada izsoļu gaitu.

5. Komisijas darba organizācija

5.1. Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdes vietu un laiku nosaka Komisijas priekšsēdētājs;

5.2. Komisijas lietvedību kārto un citus organizatoriskus un tehniskus jautājumus risina izsoles komisijas sekretārs. Izsoles komisijas sekretārs nav izsoles komisijas loceklis.

5.3. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem;

5.4. Komisija lēmumus pieņem sēdē, atklāti balsojot. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu;

5.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs. Komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts sēdes protokolā. Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs;

5.6. Komisijas pieņemtie lēmumi ir iesniedzami apstiprināšanai Gulbenes novada domē.

6. Citi noteikumi

6.1. Komisijas locekļi par darbu komisijā ir tiesīgi saņemt atlīdzību Gulbenes novada domes noteiktajā kārtībā un apmēros;

6.2. Grozījumi šajā nolikumā tiek izdarīti ar Gulbenes novada domes lēmumu.