Apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2014.gada 10.aprīļa rīkojumu Nr. GND/3.5/14/93

Grozījumi ar Gulbenes novada domes 2017.gada 20.septembra rīkojumu Nr. GND/3.5/17/221

Grozījumi ar Gulbenes novada domes 2017.gada 31.oktobra rīkojumu Nr. GND/3.5/17/268

Grozījumi ar Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 19.septembra rīkojumu Nr. GND/3.5/18/204

Grozījumi ar Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr. GND/3.5/19/94

Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļa (turpmāk tekstā – nodaļa) ir Gulbenes novada domes (turpmāk tekstā – dome) izveidota administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina tai šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildi.

1.2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru Kabineta noteikumus, domes saistošos noteikumus, lēmumus, rīkojumus, kā arī šo nolikumu.

1.3. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē dome saskaņā ar domes lēmumu.

1.4. Nodaļa pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām domes nodaļām, pilsētas un pagastu pārvaldēm, iestādēm, kapitālsabiedrībām, citām juridiskām personām.

2. Nodaļas uzdevumi

2.1. Nodaļai, sekmējot pašvaldības funkciju, domes pieņemto lēmumu, domes vadības, izpilddirektora izdoto rīkojumu izpildi, ir šādi uzdevumi:

2.1.1. veikt pašvaldībai piederošo un piekrītošo īpašumu uzskaiti, pārraudzību un pārzināšanu,

2.1.2. nodrošināt lietderīgu un racionālu īpašumu izmantošanu, īpašumu un kapitāla daļu atsavināšanu;

2.1.3. organizēt kustamu un nekustamu īpašumu apdrošināšanu;

2.1.4. veikt pirmpirkuma tiesību izmantošanas izvērtēšanu;

2.1.5. organizēt komunālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem;

2.1.6. organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

2.1.7. koordinēt un risināt ielu, ceļu, tiltu un laukumu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības jautājumus;

2.1.8. koordinēt novada teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības ievērošanas, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas, kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas jautājumus;

2.1.8.1 plānot un īstenot radošās idejas vides mākslas jomā;

2.1.9. nodrošināt domes administrāciju ar materiāli tehniskajiem un saimnieciskajiem līdzekļiem, inventāru, kā arī ar saimniecības un pārtikas precēm;

 

2.1.10. organizēt un koordinēt pašvaldības autotransporta izmantošanu;

2.1.11.organizēt administratīvās ēkas (Ābeļu ielā2, Gulbenē) apsaimniekošanu un uzturēšanu, telpu uzkopšanu, apsardzes, ugunsdrošības sistēmas, ūdens un siltuma piegādi, kā arī minēto sistēmu avārijas seku un bojājumu novēršanu;

2.1.12. nodrošināt Nodaļas kompetencei atbilstošu lēmumu projektu sagatavošanu;

2.1.13. nodrošināt Tautsaimniecības komitejas tehnisko un organizatorisko apkalpošanu;

2.1.14. līdzdarboties domes budžeta plānošanā;

2.1.15. veikt nodokļu, īres maksas, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu dinamikas uzraudzību un kontroli;

2.1.16. organizēt aktuālākās informācijas sagatavošanu publicēšanai novada mājaslapā www.gulbene.lv, vietējā laikrakstā „Gulbenes Vēstis” un citos vietējos, reģionālos un         nacionālos masu mēdijos;

2.1.17. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai;

2.1.18. organizēt darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus atbilstoši Darba aizsardzības likuma, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma, citiem normatīvajiem aktiem un Gulbenes novada domes noteiktajām prasībām.

2.2. Veicot pašvaldībai piederošo un piekrītošo īpašumu uzskaiti, pārraudzību un pārzināšanu, nodaļa:

2.2.1.sadarbībā ar Finanšu un ekonomikas nodaļu uzskaita domei piederošo un piekrītošo kustamo un nekustamo īpašumu – dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas un būves, zemes, ūdeņus, mežu teritorijas, parkus;

2.2.2. strādā ar īpašumu datu bāzēm, izmantojot publiskos reģistrus;

2.2.3.veic nekustamo īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā.

2.3. Nodrošinot lietderīgu un racionālu īpašumu izmantošanu, īpašumu un kapitāla daļu atsavināšanu, nodaļa:

2.3.1.organizē pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu novērtēšanas un atsavināšanas procesus;

2.3.2. sadarbībā ar pārvalžu vadītājiem izvērtē pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai;

2.3.3. kontrolē īpašumu iznomāšanu, atsavināšanu un nodrošina nepieciešamās procedūras īpašumu iznomāšanai, nodošanai bezatlīdzības lietošanā;

2.3.4. organizē pašvaldībai piederošo kapitāla daļu atsavināšanas procesus;

2.3.5. izstrādā priekšlikumus un organizē procedūras objektu nomāšanai vai iegādei no citām fiziskām vai juridiskām personām, kas nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai.

2.4. Veicot kustamu un nekustamu īpašumu apdrošināšanu, nodaļa:

2.4.1. organizē pašvaldības administrācijas autotransporta apdrošinu un kontrolē līguma izpildes termiņus;

2.4.2. izvērtē ēku un būvju apdrošināšanas nepieciešamību;

2.4.3. organizē ēku un būvju apdrošināšanu atbilstoši budžeta līdzekļiem.

2.5. Veicot pirmpirkuma tiesību izmantošanas izvērtēšanu, nodaļa:

2.5.1. izvērtē iesniegtos pieteikumus pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz  nekustamiem īpašumiem;

2.5.2. sagatavo priekšlikumus pirmpirkuma tiesību izmantošanai;

2.5.3. sagatavo izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

2.6. Risinot jautājumus par komunālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem, nodaļa:

2.6.1. pārrauga ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, lietus ūdeņu novadīšanu, siltumapgādes pakalpojumu pieejamību novadā, nepieciešamības gadījumā organizē veicamo darbu apjomu sagatavošanu iepirkumu procedūras organizēšanai;

2.6.2. organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - sagatavo tehnisko specifikāciju iepirkumu procedūras organizēšanai un nodrošina attiecīgo izpildītāju darbības kontroli;

2.6.3. pārrauga un risina ielu, ceļu, laukumu uzturēšanas, rekonstruēšanas un apgaismošanas jautājumus.

2.7. Koordinējot novada teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības ievērošanas, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas, kapsētu izveidošanas un     apsaimniekošanas jautājumus, nodaļa:

2.7.1. apkopo informāciju un sagatavo priekšlikumus par nepieciešamo pasākumu veikšanu sabiedrisko teritoriju labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai;

2.7.2. izstrādā priekšlikumus publisko teritoriju izmantošanai;

2.7.3. organizē kapsētu plānu sagatavošanu;

2.7.4. sadarbībā ar citiem pašvaldības speciālistiem plāno Gulbenes novada pagastu un pilsētas teritoriju publiskās ārtelpas labiekārtošanu, izstrādā skiču projektus, organizē to ieviešanu un sagatavo projektu pieteikumus;

2.7.5. ekspertē un saskaņo izstrādātos teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu projektus.

2.7.1 Plānojot un īstenojot radošās idejas vides mākslas jomā, nodaļa:

2.7.1 1. realizē svētku noformējumus un vidus objektus;
2.7.1 2. veicina oriģinālu valsts, novada gadskārtu ieražu svētku noformējuma, vides objektu, instalāciju projektu īstenošanu Gulbenes novadā;
2.7.1 3. iesaista Gulbenes novada iedzīvotājus, uzņēmējus vides sakārtošanā un izrotāšanā svētku laikā.

2.8. nodrošinot domes administrāciju ar materiāli tehniskajiem un saimnieciskajiem līdzekļiem, inventāru, saimniecības un pārtikas precēm, nodaļa:

2.8.1. apzina administrācijas darbinieku vajadzības, plāno finanšu līdzekļu nepieciešamību, sagatavo pieprasījumu budžeta gadam un iesniedz Finanšu un ekonomikas nodaļā;
2.8.2. plāno materiāli tehnisko un saimniecisko līdzekļu, inventāra, saimniecības un pārtikas preču iepirkumu;
2.8.3. organizē savlaicīgu materiāli tehnisko un saimniecisko līdzekļu, inventāra, saimniecības un pārtikas preču piegādi.

 

2.9. Organizējot un koordinējot pašvaldības autotransporta izmantošanu, nodaļa:

2.9.1. plāno autotransporta izmantošanu administrācijas darbinieku darba nodrošināšanai;

2.9.2. plāno administrācijas automašīnu vadītāju darba grafiku un kontrolē darba laika uzskaiti;

2.9.3. plāno iepirkumu procedūras un sagatavo tehniskās specifikācijas autotransporta iegādei vai nomai;

2.9.4. nodrošina savlaicīgas administrācijai piesaistītā autotransporta tehniskās apskates;

2.9.5. kontrolē iestāžu rīcībā esošā autotransporta un traktortehnikas izmantošanas lietderību;

2.9.6. sagatavo iekšējos normatīvos dokumentus par transporta izmantošanu pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās un kontrolē to ievērošanu.

2.10. Organizējot administratīvās ēkas (Ābeļu ielā 2, Gulbenē) apsaimniekošanu un uzturēšanu, telpu uzkopšanu, apsardzes, ugunsdrošības sistēmas, ūdens un siltuma piegādi, kā arī minēto sistēmu avārijas seku un bojājumu novēršanu, nodaļa:

2.10.1. sagatavo priekšlikumus par ēkas pieslēgšanu un atslēgšanu no apkures sistēmas;

2.10.2. uzrauga ūdens, siltuma un elektroenerģijas patēriņa skaitītājus un sniedz informāciju pakalpojumu sniedzējam;

2.10.3. organizē operatīvu avārijas seku likvidāciju un bojājumu novēršanu;

2.10.4. seko līdzi apsardzes un ugunsdrošības sistēmu savlaicīgai pārbaudei;

2.10.5. organizē līgumu slēgšanu nodaļas kompetences ietvaros, nepieciešamības gadījumā izstrādātā tehnisko specifikāciju iepirkuma veikšanai.

2.11. Nodrošinot Nodaļas kompetencei atbilstošu lēmumu projektu sagatavošanu, nodaļa:

2.11.1. izvērtē adreses piešķiršanas nepieciešamību vai maiņu nekustamajam īpašumam un sagatavo lēmumu projektu;

2.11.2. sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu izstrādā lēmuma projektu par īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu;

2.11.3. sadarbībā ar pārvaldēm izstrādā lēmumu projektus par nekustamā īpašuma sadalīšanu un darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei;

2.11.4. kontrolē pārvalžu sagatavotos lēmumu projektus par nekustamā īpašuma nomu, nodošanu bezatlīdzības lietošanā un atsavināšanas procesa uzsākšanu;

2.11.5. sadarbībā ar Administratīvi juridisko nodaļu sagatavo lēmumu projektus par īpašuma atsavināšanu;

2.11.6. kontrolē un iesniedz Finanšu komitejā tālākai virzībai lēmumprojektus par īrnieka ieguldījumu pašvaldības dzīvoklī.

2.12. Nodrošinot Tautsaimniecības komitejas tehnisko un organizatorisko apkalpošanu, nodaļa:

2.12.1. komitejas vadītāja uzdevumā paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm;

2.12.2. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus;

2.12.3. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas ir nodaļas kompetencē;

2.12.4. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;

2.12.5. kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem;

2.12.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus;

2.12.7. veic citus uzdevumus komitejas priekšsēdētāja vai, viņa prombūtnes laikā, vietnieka uzdevumā, kas nav pretrunā ar nodaļas nolikumu.

2.13. Līdzdarbojoties domes budžeta plānošanā:

2.13.1. sagatavo un iesniedz Finanšu un ekonomikas nodaļā finanšu pieprasījumu savas darbības nodrošināšanai;

2.13.2.sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu sagatavo priekšlikumus autoceļu fonda izlietojumam un izmaiņām tajā;

2.13.3.piedalās pašvaldības pārvalžu budžeta izskatīšanā.

2.14. Veicot īres maksas, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu dinamikas uzraudzību un kontroli, nodaļa:

2.14.1. sadarbojoties ar Finanšu un ekonomikas nodaļu apkopo un pārvaldēm apkopo informāciju par īres maksas, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādiem;

2.14.2. veic parādu dinamikas analīzi un kontrolē pārvalžu darbību parādu piedziņas nodrošināšanai;

2.14.3. sagatavo un iesniedz vadībai informāciju.

2.15. Organizējot aktuālākās informācijas sagatavošanu publicēšanai novada mājas lapā www.gulbene.lv, vietējā laikrakstā „Gulbenes Vēstis” un citos vietējos, reģionālos un        nacionālos masu mēdijos:

2.15.1. sagatavo informāciju par aktualitātēm komunālo pakalpojumu jomā;

2.15.2. sagatavo informāciju par aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanā;

2.15.3. sagatavo citu aktuālu informāciju pēc vadības vai sabiedrisko attiecību speciālistu pieprasījuma par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem

2.16. Nodrošinot nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai, nodaļa:

2.16.1.izveido lietas atbilstoši lietu nomenklatūrā noteiktajam;

2.16.2.sagatavo priekšlikumus izmaiņām lietu nomenklatūrā un iesniedz izskatīšanai novada domes arhīva speciālistei.

2.17. Pārstāv Pašvaldību citās institūcijās Nodaļas kompetencei atbilstošos jautājumos.

2.18. Nodrošina citas pašvaldības iestādes un struktūrvienības ar tām nepieciešamo Nodaļas rīcībā esošo informāciju.

2.19. Organizējot darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus atbilstoši Darba aizsardzības likuma, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma, citiem normatīvajiem aktiem un Gulbenes novada domes noteiktajām prasībām, nodaļa:

2.19.1. organizē darbinieku instruēšanu, apmācību un informēšanu par darba aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības prasībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2.19.2. izstrādā un aktualizē darba aizsardzības instrukcijas;
2.19.3. kontrolē darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu un sniedz konsultācijas, palīdzību darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu organizēšanai pašvaldības iestādēs;
2.19.4. organizē darba vides iekšējo uzraudzību novada iestādēs;
2.19.5. organizē obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
2.19.6. izstrādā un aktualizē ugunsdrošības sistēmas dokumentāciju;
2.19.7. nodrošina nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2.19.8. izstrādā un aktualizē civilās aizsardzības dokumentāciju.

3. Nodaļas darba organizācija un struktūra

3.1. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā domes izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts domes izpilddirektoram.

3.2. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka šis nolikums un amata apraksts.

3.3. Nodaļas vadītāja pienākumi:

3.3.1. plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbību;

3.3.2. kontrolēt un atbildēt par noteikto uzdevumu izpildi.

3.4. Nodaļas vadītājam ir tiesības:

3.4.1. pastāvīgi izlemt nodaļas kompetencē esošo jautājumu īstenošanas secību;

3.4.2. dot nodaļas darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē, prasīt atskaiti (arī rakstiski) par amata pienākumu, nodaļas vadītāja norādījumu izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

3.4.3. iesniegt domes izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata.

3.5. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti domes izpilddirektoram, administratīvi un strukturāli pakļauti nodaļas vadītājam.

3.6. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc domes izpilddirektors, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju. Darbinieku darba pienākumus, tiesības un atbildību nosaka amatu apraksti un darba līgumi. Amatu aprakstus darbiniekiem apstiprina domes izpilddirektors.

3.7. Nodaļas nolikumu un amatu sarakstu apstiprina domes izpilddirektors.

4. Nodaļas tiesības un atbildība

4.1. Pildot nodaļai noteiktos uzdevumus, nodaļas darbiniekiem ir šādas tiesības:

4.1.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darba veikšanai nepieciešamo informāciju, dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām personām un iestādēm, ievērojot attiecīgās institūcijas (iestādes) iekšējo kārtību, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

4.1.2. nodaļai noteikto uzdevumu risināšanai un domes interešu aizsardzībai sarežģītos vai specifiskos jautājumos, konsultēties un sadarboties ar sertificētiem speciālistiem,     konsultantiem, valsts amatpersonām, u.c. speciālistiem;

4.1.3. atbilstoši nodaļas kompetencei, pārstāvēt domi vietējās iestādēs, institūcijās un organizācijās;

4.1.4. piedalīties domes un domes pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām;

4.1.5. nepieņemt no domes administrācijas struktūrvienībām un institūcijām nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamos dokumentus, kuri neatbilst lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

4.1.6. izteikt viedokli un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās;

4.1.7. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā;

4.1.8. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar pašvaldības darba procesu organizēšanu un vadību;

4.1.9. plānot un pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu;

4.1.10. piedalīties kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos;

4.1.11. piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijas un ārzemju pašvaldību izpildinstitūcijās;

4.1.12. atteikties sniegt konsultācijas darbiniekiem un apmeklētājiem par jautājumiem, kas nav pašvaldības, nodaļas, amata kompetencē.

4.2. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļas darbinieki ir atbildīgi:

4.2.1. par šajā nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanu pašvaldībā;

4.2.2. par šajā nolikumā uzdoto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

4.2.3. par nodaļas darbinieku personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesu un lēmuma izpildes rezultāta radītajām sekām;

4.2.4. par nodaļas darbinieku rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem;

4.2.5. par sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību un izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kvalitāti;

4.2.6. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, par jebkuras citas informācijas neizplatīšanu, kura var nest morālu vai materiālu kaitējumu pašvaldībai;

4.2.7. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, par to izpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, domes lēmumiem, pašvaldības nolikumam, nodaļas nolikumam, pašvaldības vadības rīkojumiem, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem.

5. Nodaļas finansēšana

Nodaļas darbība tiek finansēta no domes budžeta.

6. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

6.1. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.

6.2. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms:

6.2.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam;

6.2.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu domes izpilddirektoram;

6.2.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības Izpilddirektoram.

6.3. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, domes ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Nolikumam ir viens pielikums uz vienas lapas, kur attēlota nodaļas struktūra.

7.2. Nolikums stājas spēkā ar datumu, kad to apstiprinājis domes izpilddirektors.

Pielikums
Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas struktūra

Amata nosaukums

Vienību skaits

Nodaļas vadītājs

1.0

Ūdens un atkritumsaimniecības speciālists

1.0

Galvenais zemes lietu speciālists

1.0

Vecākais zemes lietu speciālists

1.0

Nekustamā īpašuma speciālists

1.0

Darba aizsardzības vecākais speciālists

1.2

Loģistikas vecākais speciālists

0.7

Vides dizaina un labiekārtošanas speciālists

1.0

Saimniecības vadītājs

0.5

Automobiļa vadītājs

2.0

Apkopējs

2.0

Autobusa vadītājs

5.5

KOPĀ

17.9