No 11.01.2016. līdz 01.02.2016. aicina izteikt viedokli par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.–2030.gadam.

Ar Gulbenes novada domes 23.12.2015. sēdes lēmumu ir precizēts Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam gala redakcijas projekts.

Tā publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2016.gada 11.janvāra līdz 2016.gada 1.februārim. Šajā laikā ar stratēģijas materiāliem var iepazīties arī klātienē Gulbenes novada domē, 206. kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā.

Viedokļus par Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam gala redakcijas projektu Gulbenes novada iedzīvotāji, institūcijas, organizācijas un uzņēmumi var iesniegt Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļā no 2016.gada 11.janvāra līdz 2016.gada 1.februārim, adrese – Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV -4401 vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi dace.kursa@gulbene.lv.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas precizētā Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam gala redakcija tiks virzīta apstiprināšanai Gulbenes novada domes sēdē.

Kontaktpersona: Gulbenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Dace Kurša, t.64473252, dace.kursa@gulbene.lv

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Gulbenes novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.