Vieta
Gulbene
Veids
Pašvaldības izsole
Datums
16.05.2024.

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Medņi” – 4, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, kadastra numurs 5088 900 0138, kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, 52,6 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5088 009 0055 001 004), un pie tā piederošām kopīpašuma 526/2052 domājamām daļām no daudzdzīvokļu ēkas (būves kadastra apzīmējums 5088 009 0055 001) un 526/2052 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 5088 009 0055. Izsolāmās mantas nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) ir 1100 EUR, nodrošinājums ir 110 EUR, izsoles solis noteikts 55 EUR. Izsole notiks 2024.gada 16.maijā plkst.11.40 Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada Centrālajā pārvaldē, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada Centrālā pārvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski parakstītu pieteikumu (iesniegumu) uz e-pasta adresi: dome@gulbene.lv, līdz 2024.gada 14.maija plkst. 15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.