Vieta
Gulbene
Veids
Pašvaldības izsole
Datums
30.04.2024.

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - kokmateriāliem 134,4 m3 apjomā (sortiments: apses zāģbaļķi 70 m3,egles (resnie) zāģbaļķi 5,2 m3, egles zāģbaļķi 8,2 m3, priedes zāģbaļķi 11 m3, skujkoku zāģbaļķi 2 m3, priedes zāģbaļķi 5 m3, bērza finierkluči 20 m3, priedes (resnie) zāģbaļķi 13 m3). Krautuves atrašanās vieta: “Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5088 008 0277, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 50880080360. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 9653 EUR, nodrošinājums ir 965,30 EUR, izsoles solis noteikts 480 EUR. Izsole notiks 2024.gada 30.aprīlī plkst.10.00 Gulbenes novada Centrālajā pārvaldē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 3.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama vienas nedēļas laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada Centrālajā pārvaldē, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums kustamās mantas izsolei” (Gulbenes novada Centrālā pārvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: dome@gulbene.lv, līdz 2024.gada 29.aprīļa plkst.15.00. Izsolāmā manta apskatāma saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādītajām kontaktpersonām.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.