Vieta
Gulbene
Veids
Pašvaldības izsole
Datums
14.03.2024.

Gulbenes novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgajām personām pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Daukstu pagastā ar nosaukumu “Jaunliepiņas”, kadastra numurs 5048 002 0338, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5048 002 0174, ar platību 3,46 ha – starpgabala. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 9400 EUR, nodrošinājums ir 940 EUR, izsoles solis noteikts 470 EUR. Izsole notiks 2024.gada 14.martā plkst.11.40 Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Par izsoles dalībnieku var kļūt pirmpirkuma tiesīgā persona (Objektam piegulošās zemes vienības īpašnieks). Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada Centrālajā pārvaldē, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada Centrālā pārvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski parakstītu pieteikumu (iesniegumu) uz e-pasta adresi: dome@gulbene.lv, līdz 2024.gada 7.marta plkst. 15.00. Izsolāmie īpašumi apskatāmi saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādītajām kontaktpersonām.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.