Vieta
Gulbene
Veids
Pašvaldības izsole
Datums
14.03.2024.

Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Druvienas pagastā ar nosaukumu “Lauka Svilāres”, kadastra numurs 5052 001 0100, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 001 0097 ar platību 15,3 ha un uz tās esošās mežaudzes 5,67 ha platībā, un pārplūstoša klajuma 0,83 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena (trešās izsoles sākumcena) ir 33800 EUR, nodrošinājums ir 3380 EUR, izsoles solis noteikts 1690 EUR. Izsole notiks 2024.gada 14.martā plkst.10.00 Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada Centrālajā pārvaldē, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada Centrālā pārvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski parakstītu pieteikumu (iesniegumu) uz e-pasta adresi: dome@gulbene.lv, līdz 2024.gada 12.marta plkst. 15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.