Vieta
Gulbene
Veids
Pašvaldības izsole
Datums
14.03.2024.

Gulbenes novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgajām personām pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Augstiņi”, kadastra numurs 5060 003 0119, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 003 0119 ar platību 3,61 ha – starpgabala. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 7700 EUR, nodrošinājums ir 770 EUR, izsoles solis noteikts 385 EUR. Izsole notiks 2024.gada 14.martā plkst.12.10 Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Par izsoles dalībnieku var kļūt pirmpirkuma tiesīgā persona (Objektam piegulošās zemes vienības īpašnieks). Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada Centrālajā pārvaldē, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada Centrālā pārvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski parakstītu pieteikumu (iesniegumu) uz e-pasta adresi: dome@gulbene.lv, līdz 2024.gada 7.marta plkst. 15.00. Izsolāmie īpašumi apskatāmi saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādītajām kontaktpersonām.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.