Vieta
Gulbene
Veids
Pašvaldības izsole
Datums
11.04.2024.

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Sveķi 1”, kadastra numurs 5060 003 0165, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 003 0165 ar platību 21,38 ha. Piekļūšana pie zemes vienības no Valsts vietējā autoceļa V431 Pievedceļš Sveķu skolai caur zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5060 003 0121, 5060 003 0129. Izsolāmās mantas nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) ir 71600 EUR, nodrošinājums ir 7160 EUR, izsoles solis noteikts 3580 EUR. Izsole notiks 2024.gada 11.aprīlī plkst.10.20 Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada Centrālajā pārvaldē, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada Centrālā pārvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski parakstītu pieteikumu (iesniegumu) uz e-pasta adresi: dome@gulbene.lv, līdz 2024.gada 9.aprīlim plkst. 15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.