Vieta
Gulbene
Veids
Pašvaldības izsole
Datums
16.05.2024.

Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Latgales iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 005 0029, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0029 ar platību 4272 kv.m. Izsolāmās mantas nosacītā cena (otrās izsoles sākumcena) ir 12500 EUR, nodrošinājums ir 1250 EUR, izsoles solis noteikts 625 EUR. Izsole notiks 2024.gada 16.maijā plkst.12.00 Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada Centrālajā pārvaldē, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada Centrālā pārvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski parakstītu pieteikumu (iesniegumu) uz e-pasta adresi: dome@gulbene.lv, līdz 2024.gada 14.maija plkst. 15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.