Vieta
Gulbene
Veids
Pašvaldības izsole
Datums
14.03.2024.

Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Līgo pagastā ar nosaukumu “Žagatas”, kadastra numurs 5076 001 0129, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5076 001 0129 ar platību 0,52 ha, un uz tās esošās ēkas – dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 5076 001 0129 001, 197,6 kv.m. platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena (otrās izsoles sākumcena) ir 1300 EUR, nodrošinājums ir 130 EUR, izsoles solis noteikts 65 EUR. Izsole notiks 2024.gada 14.martā plkst.10.20 Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada Centrālajā pārvaldē, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada Centrālā pārvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski parakstītu pieteikumu (iesniegumu) uz e-pasta adresi: dome@gulbene.lv, līdz 2024.gada 12.marta plkst. 15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.