Vieta
Gulbene
Veids
Pašvaldības izsole

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nomas objekta nomas tiesību izsole Nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 5001 007 0270 un adresi: Zaļā iela 3, Gulbene, Gulbenes novads:

ü  - izbūvējamai ražošanas/noliktavas ēkas daļai 421,81 m2 platībā, tai skaitā biroja telpas, palīgtelpas un ārtelpa (nojume) (turpmāk – Ēka);

ü  - ar Ēku neatdalāmi saistītām, izbūvējamām būvēm, kas paredzētas Ēkas nomnieku koplietošanai, un kas nav nodotas atsevišķā lietošanā citām personām, tai skaitā brauktuve un stāvlaukums ar apgaismojumu (betona bruģakmens segums) (turpmāk – Inženierbūves);

ü -  Ēkai un Inženierbūvēm piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 5001 007 0270, daļas 3664 m2 ha platībā 1482/3664 domājamai daļai.

Izsole notiks 2023.gada 24.janvārī plkst.9.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, 3.stāva zālē.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Nomas tiesību pretendenti no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv līdz 2023.gada 18.janvārim ir tiesīgi iepazīties ar Nomas objektu dabā (tai skaitā būvniecības dokumentāciju), vismaz divas darba dienas iepriekš, piesakoties un saskaņojot to ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāja padomnieku attīstības, projektu un būvniecības jautājumos Jāni Barinski, e-pasts: janis.barinskis@gulbene.lv, tālrunis +371 26467459.

Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē var sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2023.gada 20.janvāra plkst.15.00.