Projekti

Augusta vidū Gulbenes novada dome saņēma apstiprinājumu nākamajiem 4 lauku ceļu pārbūves projektiem. Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu tiks īstenoti projekti “Ceļa posma Priednieki–Āboliņi–Staubernieki pārbūve” (Nr. 16-07-A00702-000013), “Ceļa posma Mulcupes–Grimnauži pārbūve” (Nr. 16-07-A00702-000013), “Ceļa posma Silalauzas–Kalniņi pārbūve” (Nr. 16-07-A00702-000014), “Ceļa posma Krimi–Alsupes pārbūve” (Nr. 16-07-A00702-000011).

Kopējās četru projektu attiecināmās izmaksas ir 513707,20 EUR, 90% no projektu attiecināmajām izmaksām sedz ELFLA, bet 10% ir pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta pieteikumi tika sagatavoti un iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar mērķi pārbūvēt pašvaldības grants ceļu posmus. Kopējais pārbūvējamo ceļa posmu garums ir 9,654 km.

Noslēgumam tuvojas arī 5 iepriekš apstiprinātie projekti: “Ceļa posma Krūzītes– Spriņģi pārbūve”, “Ceļa posma Galgauska–Zemītes–Lielkaļi pārbūve”, “Ceļa posma Medņi–Daukstes pārbūve”, “Ceļa posma Dravenieki–Lapši pārbūve”, “Ceļa posma Meņģele–šoseja P27 pārbūve”.

Ekspluatācijā nodoti ceļa posmi: Galgauska–Zemītes–Lielkaļi, Medņi–Daukstes un .Meņģele–šoseja P27, bet turpinās projektu noslēguma dokumentācijas un atskaišu sagatavošana.

attels2

Elīna Strode,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja