Projekti

Šā gada Bānīša svētku laikā Stāmerienā tika atklāta Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Est–Lat 24 “Green Railway” (Zaļais dzelzceļš) ietvaros izveidotā skatu platforma. Stāmerienas pagasta pārvalde un vietējie iedzīvotāji novērojuši, ka tā veiksmīgi iekļāvusies Stāmerienas pagasta tūrisma piedāvājumā – to kā atpūtas un piknika vietu izmanto gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi. Gulbenes novada dome un Stāmerienas pagasta pārvalde pateicas visiem skatu platformas apmeklētājiem par saudzīgu izturēšanos pret jaunizveidoto atpūtas vietu un informē, ka nākotnē plānots labiekārtot tās apkārtni, izvietojot tur soliņus un atkritumu tvertni.

Labprāt uzklausīsim iedzīvotāju un skatu platformas apmeklētāju viedokli par to, kas vēl pilnveidojams vai veicams šajā objektā. Jūsu ierosinājumus gaidīsim elektroniskajā pastā laikraksts@gulbene.lv;.

Lai attīstītu tūrisma piedāvājumu, nākamajā gadā projekta ietvaros Stāmerienas stacijas ēkā tiks izvietots interaktīvs stends, kurā ikvienam interesentam būs pieejama informācija gan par Bānīti, gan atpūtas iespējām Stāmerienas pagastā. Šobrīd projekta darba grupa izstrādā stenda koncepciju un apkopo informāciju.

Tāpat nākamajā gadā arī plānota Gulbenes novadā esošās dzelzceļa līnijas Ieriķi–Gulbene sakārtošana, posma marķēšana un informatīvo zīmju uzstādīšana, kas veidos daļu no kopīgā velobraucēju un kājāmgājēju maršruta.

Vita Lāckāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

logo-1801.png

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.