Projekti
att

Gulbenes novada dome kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu, Vidzemes plānošanas reģionu, un astoņiem ārvalstu partneriem īsteno projektu “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam“ (LowTEMP).

„LowTEMP” mērķis ir izstrādāt zemas temperatūras centralizētās apkures sistēmas tehnoloģiju ieviešanas stratēģiju, veikt tās testēšanu esošajās ēkās un centralizētās siltumapgādes sistēmās, paaugstināt pašvaldību darbinieku zināšanas un kapacitāti zemas temperatūras apkures  jomā, īstenojot pilotprojektu Gulbenes novada Beļavas pagastā.

Pašvaldība šobrīd aktīvi strādā pie pilotprojekta „Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes ieviešanas stratēģijas izstrāde Beļavas pagastā”, kā ietvaros paaugstinās esošās centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, kas ietver dzīvojamās mājas, pašvaldības iestādes un komerctelpas. Uz projekta rezultātu bāzes tiks izstrādāta Zemas temperatūras apkures sistēmas ieviešanas metodoloģija un stratēģija 4. paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmu ieviešanai, kas kalpos kā paraugs citām Eiropas valstu pašvaldībām. Pilotprojekta realizācija notiek ciešā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU).

Līdz šim Gulbenes novada pašvaldības speciālisti vairakkārt ir tikušies ar RTU pārstāvjiem, lai izdiskutētu rīcības plānu, noskaidrotu, kādus datus nepieciešams ievākt un kādi kritēriji ir jāņem vērā pilotprojekta ieviešanas laikā. Tika apsekoti potenciālie objekti novadā, lai izraudzītos piemērotāko pilotprojekta īstenošanai.

Šobrīd notiek tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkuma procedūrai, kuras ietvaros plānots iegādāties nepieciešamo aprīkojumu – monitoringa iekārtas un sistēmu – vajadzīgo datu nolasīšanai, apkopošanai un analīzei.

Lai paaugstinātu energoefektivitāti, lielāka uzmanība jāpievērš ilgtspējīgām energoapgādes sistēmām, kuras tendētas uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu. Svarīga loma ir centrālās apkures sistēmām (CAS), taču mūsdienās tās bieži vien neatbilst energoefektivitātes standartiem un nereti ir tehniski novecojušas. Lai samazinātu siltuma zudumus un ietaupītu resursus, ir nepieciešams izmantot energoefektīvas tehnoloģijas jaunu un esošu ēku centrālās apkures sistēmu izbūvē un atjaunošanā.

Zemas temperatūras centrālās apkures sistēmas (ZTCAS) ir jauns risinājums, kā energoefektīvi izmantot resursus un iegūt maksimālu atdevi, samazinot CAS ūdens pieplūdes temperatūru. Tradicionālajā centrālās apkures sistēmā ūdens pieplūde ir robežās no 75 ° C līdz 85 ° C. Zemas temperatūras centrālās apkures sistēmā šī temperatūra ir no 35 ° C līdz 55 ° C, kas ļauj nodrošināt enerģijas ietaupījumu un CO2 emisiju samazināšanu.

Baltijas jūras reģiona valstīs centrālās apkures sistēmai ir pieslēgtas vairāk kā 50% mājsaimniecību, tādēļ projekta partneri apņēmušies sasniegt efektīvus rezultātus, ieviešot šajā projektā izvirzītos mērķus un pasākumus.

Projekts„LowTEMP” tiek īstneots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta atbalstu.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logo

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste