Līdzdalība Sabiedrības aktivitātes NVO

Biedrība “SATEKA” Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” ietvaros laika periodā no 2021.gada jūlija līdz 2022.gada decembrim  īstenoja projektu "Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!", kura mērķis bija paaugstināt biedrības "SATEKA" institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, attīstīt labas pārvaldības, atklātības principus biedrības darbā un sadarbībā, sekmēt ilgtspējīgu biedrības attīstību un darbību, lai nodrošinātu mērķtiecīgu, progresīvu attīstību, kā arī veicinātu efektīvu vietējās kopienas pilsonisko līdzdalību.

“Projekts tika veidots uz biedrības pieredzi darbā ar vietējām organizācijām un iedzīvotājiem, uzņēmējiem un vietējo pašvaldību. Biedrības īstenotās aktivitātes un darbības deva iespēju motivēt vietējos iedzīvotājus iesaistīties dažādās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, veidojot izpratni par biedrības darbību un veicinot vietējo sabiedrību līdzdarboties. Tāpat, projekta aktivitātes stiprināja biedrības iekšējo, kā arī biedru un biedrorganizāciju kapacitāti, nodrošināja biedrības darbības norišu caurskatāmību un veicināja papildus finansējuma piesaisti biedrības darbībai”, stāsta biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne.

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un progresīvu biedrības “SATEKA” tālāko attīstību, tika veikts tās darbības izvērtējums, iekļaujot organizācijas veiktspējas, efektivitātes, reputācijas, ilgtspējas un attīstības izpēti. Jaunu biedrības darbības virzienu, saimnieciskās darbības pilnveidošanai un finansējuma piesaistes iespēju apzināšanai, piesaistot eksperti Ievu Cēburi projekta ietvaros, tika izstrādāta un sākta ieviest biedrības darbības attīstības stratēģija 2022-2027. Stratēģijā iekļauti nākotnes attīstības virzieni, sasniedzamie mērķi un uzdevumi, kā arī pieejamo resursu analīze. Apzinot nepieciešamos resursus un attīstības iespējas, biedrība mērķtiecīgi virzās uz savas darbības pilnveidi, citu darbības jomu attīstīšanu un ieviešanu organizācijā.

Stratēģijas izstrādes laikā norisinājās divas organizācijas stratēģiskās izstrādes darbnīcas kopā ar izaugsmes platformas “Me.You.One” treneriem Ievu un Henriks Johansoniem. Darbnīcu mērķis bija darbojoties ideju ģenerēšanā noteikt savas organizācijas misiju, vīziju, galvenās prioritātes, mērķus un uzdevumus un analizēt tos.  Tas nākotnē radīs labvēlīgu vidi veiksmīgā attīstības virzienu definēšanā un pilnveidē, kā arī līdzdarboties biedrības “SATEKA” darbības attīstības stratēģijas izstrādē.

Ekspertes Ievas Cēburas vadībā biedrības pārstāvji piedalījās divās apmācībās par stratēģisko mērķu izvirzīšanu un to realizēšanu organizācijās: “Stratēģiska plānošana, ieviešana, uzraudzība un novērtēšana – produktīvs, veiksmīgs un harmonisks organizācijas darbības process” un  “Plāno, dari, pārbaudi, rīkojies – kvalitatīvi pārvaldi procesus!”. Apmācību laikā dalībnieki ieguva zināšanas par stratēģiskās plānošanas procesu, uzraudzību un novērtēšanu, kā arī par iekšējiem, ārējiem un cilvēka resursiem. Praktiskajā daļā katrs no apmācību dalībniekiem noteica savas organizācijas pieejamo kapitālu un to grupēja pēc SVID analīzes metodes, nosakot vājo un stipro pušu, iespēju un draudu kapitāla potenciālu.

Projekta ietvaros biedrības darbā ir uzsākts ieviest vadības procesa organizēšanas, uzraudzības un novērtēšanas M&E pieeju – sistemātisku mērķu izvirzīšanas un monitoringa sistēmu, paaugstinot biedrības “SATEKA” iekšējo kapacitāti un darbības caurskatāmību, kā arī, lai veicinātu projekta aktivitāšu apmeklētāju izpratni par dažādu stratēģiju un vadlīniju izstrādi un jaunu metožu ieviešanu biedrību darbībā.

Biedrības sadarbības partneru ieinteresētības un sadarbības veicināšanai, tāpat, organizācijas mūsdienīga vizuālā materiāla sagatavošanai, pilnveidei un vienota stila komunikācijai sociālajos medijos un drukātajos izdevumos, kopā ar eksperti/zīmolvedi Diānu Ņikitinu tika izstrādātas biedrības komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīnijas, biedrības moto – “KOPĀ darot, mēs sasniedzam vairāk!”. Savukārt, sadarbībā ar Valmieras TV (ReTV) ir tapusi biedrības vizuālā video vizītkarte latviešu un angļu valodā, kuras atrodamas video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīmekļa vietnē Youtube un biedrības mājaslapā.

Biedrības biedriem, biedrorganizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem bija iespēja piedalīties digitālo prasmju pilnveides apmācībās: “Iesaisties un pilnveido savas digitālās prasmes!” un “Mūsdienu tehnoloģijas vizuālās identitātes efektīvai radīšanai!”, kurās ieguva zināšanas par vienotā vizuālā tēla nozīmīgumu digitālajā vidē un apguva dizaina lietotnes Canva iespējas.

Līdztekus stratēģijas un vadlīniju izstrādei, projektā tika veiktas aktivitātes ar mērķi pilnveidot biedrību/organizāciju saimniecisko darbību. Organizācijas saimnieciskās darbības pilnveidošanai tika organizētas trīs aktivitātes. Pirmā aktivitāte biedrības pārstāvju, uzņēmēju un pašvaldības sadarbības veicināšanas pasākums - “NVO gadatirgus”. “NVO gadatirgus” tika organizēts ar mērķi vietējo sabiedrību iepazīstināt ar teritorijā esošo biedrību darbības virzieniem, radot labvēlīgu vidi atvērtām diskusijām par savstarpējo sadarbību un sabiedrības līdzdalības iespējām un ieguvumiem, kā arī finansiālām sadarbības iespējām un vairotu savstarpējo atpazīstamību. Pasākumā pirmajā daļā notika diskusija par šī brīža un nākotnes savstarpējo sadarbību starp sabiedriskajām organizācijām, pašvaldību un uzņēmējiem. Savukārt, pasākuma otrajā daļā biedrības dižojās un stāstīja par savu darbību un  darbības rezultātiem.

Apmācības “Finansējuma iespēju apzināšana organizācijas izaugsmei!” vadīja kopienu attīstības un resursu piesaistes zinātāja Inese Šubēvica. Finansējuma piesaiste ir svarīgs priekšnoteikums veiksmīgai biedrības darbībai un spējai īstenot organizācijai un sabiedrībai nozīmīgus projektus. Finansējuma piesaistes apzināšana rada labvēlīgu savstarpējo mijiedarbību un sadarbību starp vietējo kopienu un sabiedrību, uzņēmumiem un nevalstisko organizācijām.

Noslēdzošā aktivitāte – darbnīca “Sadarbība – iespēja attīstībai!” bija atvērtā diskusija, kuras mērķis bija apzināt dalībnieku idejas un viedokļus, diskutējot un definējot sadarbības veicināšanas iespējas, lai attīstītu organizāciju finansiālo neatkarību un veicinātu aktīvu kopienu pilsonisko līdzdarbošanos. Tās ietvaros tika izstrādāts palīgmateriāls organizācijām “10 soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei NVO”, kurā vienuviet pieejama informācija par pilnvērtīgu projekta idejas attīstīšanu no tās pirmsākumiem līdz pat pēc realizēšanas pasākumiem              

Projekta aktivitāšu realizēšanas rezultātā biedrībā būs ilgtermiņa ietekme, kas tika radīta apzinoties sevi un citus kā nozīmīgu resursu kopienas attīstībā, izprotot citu organizāciju dažādību un vērtību, izprotot procesus, saskatot izaicinājumus un meklējot ilgtspējīgus pozitīvus risinājumus, kā arī uzdrošinoties piesaistīt finansējumu savu ideju īstenošanai un saimnieciskās darbības attīstībai un pilnveidei. Pēc biedrības darbības izpētes un finansējuma iespēju apzināšanas, tika definēti mērķi un uzdevumi, lai sekmētu pašas organizācijas vadību.

Apzinot nepieciešamos resursus un attīstības iespējas, biedrība mērķtiecīgi virzīsies uz savas darbības pilnveidi un citu jomu attīstīšanu un ieviešanu savā organizācijā. Analīze par iepriekš izvirzīto mērķu sasniegšanu – esošās darbības izvērtējums, dos motivāciju uz savu organizāciju paraudzīties no malas un izveidot atbilstošu attīstības plānu nākotnei. Veiksmīgi izveidots plāns, kas balstīts uz loģisku biedrības situācijas izvērtējumu, spēs izcelt to līdzīgu organizāciju vidū.

“Projekta rezultātā biedrības darbā ieviesta vadības procesu organizēšana un uzraudzības un novērtēšanas M&E pieeja, paaugstināta biedrības iekšējā kapacitāte un darbības caurskatāmība, veicināta projekta aktivitāšu apmeklētāju izpratne par dažādu stratēģiju un vadlīniju izstrādi, jaunu metožu ieviešanu organizāciju darbībā. Gulbenes novada teritorijā īstenotās aktivitātes deva ieguldījumu  vietējās sabiedrības pilsoniskajā līdzdalībā,” atzīmē Daiga Gargurne.

Par projekta aktivitātēm un izstrādātajiem materiāliem informācija pieejama biedrības “SATEKA” mājaslapas sadaļā “AIF”  - https://www.sateka.lv/aif/

Kontaktinformācija:

Sintija Bogotā, biedrība “SATEKA”

Tālruņa numurs: +371 26330257

E-pasta adrese:  sateka@sateka.lv

Biedrība “SATEKA” darbojas Gulbenes novadā. Tās mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību Gulbenes novadā- pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā, sekmēt ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Projektu Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “SATEKA”.