Projekti
foto_1.jpeg

Projekta “Mācot mācos pats” mobilitāšu ietvaros sešiem Gulbenes novada skolotājiem šovasar bija iespēja papildināt savas zināšanas un prasmes kursos Itālijā.

2021.gada nogalē Lizuma vidusskolā notika šajos kursos iegūto zināšanu nodošanas seminārs. Par iekļaujošās izglītības jaunākajām tendencēm informēja skolotājas Ligita Lapsa un Vita Medniece.

foto_3.jpeg

 

foto_4.jpeg
foto_5.jpeg

Sevišķi vērtīga bija skolotājas Vitas prezentētā pieredze grupu darba organizēšanā un skolotājas Ligitas piedāvātās metodes darbā ar bērniem ar specialām vajadzībām teksta lasīšanas un izpratnes veicināšanai. Semināra dalībniekus pārsteidza skolotāja Arvīda Danes demonstrētās digitālās platformas mācību satura veidošanai un mācību procesa organizēšanai mūsdienu tehnoloģiski attīstītajā pasaulē.

Semināra otrā daļa tika veltīta uzņēmējdarbības izglītībai. Jaunrade un uzņēmējspēja ir viena no sešām caurviju prasmēm, kas skolēniem jāapgūst jaunā mācību satura ietvaros. Tāpēc skolotājiem aktuālas bija skolotājas Līgas Cānes prezentētās 7 uzņēmējdarbības prasmes, kuras būtu jāiemāca skolēniem veiksmīgai dzīvei, un skolotāju Elēnas Obrumānes un Marinas Grīnbergas piedāvātās metodes uzņēmējspēju attīstīšanās veicināšanai. Iegūtās zināšanas un pieredze noderīga ne tikai sociālo zinību skolotājiem un klašu audzinātājiem, bet ikviena mācību priekšmeta skolotājam.

Programmas "Erasmus+" 1. pamatdarbības projekts “Mācot mācos pats”, Nr. 2020-1-LV01-KA101-077200

Informācija par projektu un projekta aktivitātēm arī novada mājaslapā: https://www.gulbene.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/381-macot-macos-pats-lidz-30-06-2022

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

jump_logo.png

 

novads_0.jpg