Projekti

Latvijas vides aizsardzības fonds apstiprinājis Gulbenes novada pašvaldības iesniegto projektu, kura ietvaros plānots veikt virkni aktivitāšu Emzes parka kultūrvēsturiskās daļas teritorijas sakopšanai.

emze.jpg

Projektā paredzēts:

veikt Emzes parka kultūrvēsturiskās daļas dendroloģisko stādījumu, koku un krūmu stāva  apsekošanu, sertificēta dendrologa vadībā veikt vērtīgo koku un citu dabas vērtību novērtēšanu un izstrādāt detalizētu teritorijas kopšanas darba plānu; īstenot biotopu kopšanu dendrologa uzraudzībā saskaņā ar izstrādāto kopšanas darba plānu un projekta ieviešanas grafiku; kopšanas darbus paredzēts veikt pārdomāti, ievērojot īpaši aizsargājamu dabas teritoriju kopšanas darbu ierobežojumus. Īpaša vērība tiks pievērsta parka ainavas atjaunošanai ap  Emzes parka dīķi; veikt ozolu alejas koku vainagu kopšanu Emzes ielā, piesaistot arboristu pakalpojumu; veikt teritorijas un dendroloģisko stādījumu topogrāfisko uzmērīšanu Emzes parka kultūrvēsturiskajā daļā.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 35 000 EUR apmērā. No tām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 23 901 EUR, savukārt 7114.80 EUR – Gulbenes novada pašvaldības finansējums. Pakalpojumu sniedzēju noskaidrošanai tiks rīkota iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.  

Projekta “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā” (Nr. 1 08/106/2020)  darbības tiek īstenotas, ievērojot “Dabas pieminekļa aizsargājamo dendroloģisko stādījumu “Emzes parks” dabas aizsardzības plāna nosacījumus. Kopšanas darbi Emzes parka kultūrvēsturiskajā daļā tiks pabeigti līdz 2021.gada beigām.

 

b.jpg

 

 

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja