Projekti
attels2

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Gulbenes novada dome no pieejamajiem vairāk nekā 2,7 miljoniem euro jau apguvusi 1,1 miljonus euro publiskā finansējuma, lai sakārtotu novada grants ceļus.

2016. gadā noslēgušies 5 ceļu posmu pārbūves projekti. 2017. gada jūlijā tika pabeigti 4 projekti, savukārt šobrīd atskaites tiek gatavotas vēl 2 projektiem - Ceļa posma Pogupe - Medņi pārbūve (Nr. 17-07-A00702-000008) un Ceļa posma Stukmaņi - Jaunasarupji - Roznieki pārbūve (Nr. 17-07-A00702-000006), abi objekti ir pieņemti ekspluatācijā. Būvniecības darbi ir pabeigti arī posmā Ranka – Rankas stacija (projekts Nr. 17-07-A00702-000011). 3 ceļu posmos vēl turpinās būvdarbi, tos plānots pabeigt līdz 2017. gada beigām: “Ceļa posma Pamatskola - Jaunauziņas - Ceplīši, Jaunauziņas - Attīrīšanas pārbūve” (Nr. 17-07-A00702-000010), Ceļa posma Mālukalns - Lejnieki pārbūve (Nr. 17-07-A00702-000009), Ceļa posma Litenes stacija - Sopuļi - Jaunsilenieki, pievedceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi - Monte - Betona tilts pārbūve (Nr. 17-07-A00702-000007).

9 ceļa posmiem šobrīd norit projektēšanas darbi, projektējamo ceļu posmu kopgarums ir aptuveni 32 km. Pārbūves plānots sākt 2018. gada pirmajā pusē. Projektēšanas stadijā šobrīd ir šādi ceļa posmi:

2-13 Elstu pienotava-Dzidrumi-Medņi-Odzenieši (Daukstu pagasts)

12-4 Stradu skola – Antani (Stradu pagasts)

2-15 Stari-Blektes-Audīles (Daukstu pagasts)

12-12 Vīkšņi – Atvases –Voldemāri (Stradu pagasts)

3-11 Aizvēji – Zvirgzdiņi (Druvienas pagasts)

7-1 Ražotāji-Grūšļi-Censoņi-Kalniņi (Lizuma pagasts)

12-8 Rēzeknes ceļš-Jūdzkalni (Stradu pagasts)

1-3 Spalvas - Strautiņi (Naglene) (Beļavas pagasts)

1-9 Gāršnieki-Aizsili (Beļavas pagasts)

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) finansē 90% no projektu attiecināmajām izmaksām, Gulbenes novada dome līdzfinansē projektu īstenošanu.

Elīna Strode,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja