Konkurss Pašvaldība informē Stipendijas
Vizuālis: pašvaldība izsludina stipendiju konkursu studentiem

Lai turpinātu kvalificētu speciālistu piesaisti Gulbenes novadam un nodrošinātu pašvaldību un tās iestādes ar augsti kvalificētiem speciālistiem nākotnē, pašvaldība jau ceturto gadu sniedz atbalstu atsevišķās studiju nozarēs studējošajiem, piešķirot ikmēneša stipendiju 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Izvērtējot esošo darba tirgus situāciju Gulbenes novadā, Gulbenes novada dome kā atbalstāmās studiju nozares 2023./2024. mācību gadā noteikusi izglītības, sociālo un medicīnas nozari, nosakot, ka kopējais pirmreizēji atbalstāmo stipendiātu skaits 2023.gadā budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros ir 4 stipendiāti.

Pretendentam ir tiesības konkursa kārtībā pretendēt uz stipendijas piešķiršanu, ievērojot šādus kritērijus:

  1. pretendents:

1.1. sākot no 2.kursa, ir pilna laika 1.līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju programmas students kādā no atbalstāmajām studiju nozarēm;

1.2. sākot no 2.kursa, ir pilna laika 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmas students kādā no atbalstāmajām studiju nozarēm, izņemot pilna laika maģistra studiju programmas studentu, kam ir tiesības pretendēt uz stipendijas piešķiršanu, sākot no 1.kursa;

  1. pretendents sekmīgi apguvis studiju programmas iepriekšējo posmu un sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
  2. pretendentam ir apgūstamajai studiju nozarei nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis;
  3. pretendenta intervijas rezultāts ir pozitīvs.

Konkursā iesniedzamie dokumenti:

  1. pieteikums stipendijas saņemšanai;
  2. motivācijas vēstule;
  3. sekmju izraksts par jau apgūto studiju posmu.

Ja Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisija pēc pretendenta izvērtēšanas pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu, pretendentam papildus jāiesniedz augstskolas izziņa, kas apliecina studiju turpināšanas faktu.

Pieteikums un dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 31.jūlijam pulksten 17.00:

  1. nosūtot pa pastu, ievietojot slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada stipendiju konkursam” Gulbenes novada pašvaldībai Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV – 4401;
  2. nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi parakstītus ar elektronisko parakstu: personals@gulbene.lv ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada stipendiju konkursam”;
  3. iesniedzot personīgi Gulbenes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV – 4401 (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00), ievietojot slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada stipendiju konkursam”.

Pieteikumam un dokumentiem jābūt nogādātiem norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Vairāk informācijas: https://likumi.lv/ta/id/341770-par-gulbenes-novada-pasvaldibas-stipendijas-pieskirsanas-kartibu