Attēls: Gulbenes novada statistika 2023.gadam

2023.gadā Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā veikti  510 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 105 reģistra ierakstiem mazāk nekā 2022.gadā. Reģistrēti 137 jaundzimušie, 66 laulības un 307 mirušas personas.

Dzimšana

2023.gadā reģistrēti 137 jaundzimušie, 74 jaundzimušie ir zēni, 63-meitenes.Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā samazinājies par 30.Visvairāk mazuļu reģistrēts augustā ( 16), martā, jūnijā, septembrī un novembrī (katrā 13),februārī(12), decembrī(11) , janvārī, maijā un jūlijā (katrā 10), aprīlī un oktobrī (katrā 8).

Populārākais vārds zēniem, ko vecāki dāvājuši  3 zēniem, ir Emīls, Klāvs, Adrians. Vārds, kurā nosauktas 3 meitiņas, ir Marta, Sofija, Amēlija. Saliktie vārdi ir 3 zēniem un 2 meitenēm.

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 39 jaundzimušajiem. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Lejasciemā, Strados un Tirzā (10), Litenē (9), Rankā un Lizumā (8), Jaungulbenē un Stāmerienā (7). Vismazāk jaundzimušo ir  Beļavas un Daukstu  (katrā 6), Druvienas un Galgauskas (katrā 5) un Līgo (3) pagastā. Septembrī  reģistrēts dvīņu pāris Gulbenē.

Laulībā dzimuši  60 bērni (43,8%), atzīta paternitāte 72 bērniem (52,6%). Nav ierakstīts dokumentos par bērna tēvu 5 bērniem(3,6%).

Pirmie bērni dzimuši 54 māmiņām, otrie - 33, trešie - 37, ceturtie - 7, piektie -2, sestais - 1, septītais-2, astotais – vienai māmiņai.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 26 gadi. Divām māmiņām mazulis piedzimis nesasniegušai pilngadību,  3 māmiņas ir 18-19 gadu vecas.

Laulība

2023.gadā reģistrēta 66 laulības, kas ir par 40 laulībām mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Dzimtsarakstu nodaļas telpās noslēgta 41 laulība. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrētas 20 laulības. 13 laulības reģistrētas Stāmerienas pilī vai pils pagalmā, 2 - Rankas muižā, 1 - Litenes tējas namiņā, 1 - Kantes krogā, 1 - Jaungulbenes muižas pagalmā, 2 - dzimtas mājās. Uz baznīcu paziņojumu pamata sastādīti 5 laulības reģistri: 2 laulības noslēgtas Velēnas  ev.-lut. baznīcā, 3  -Gulbenes ev.-lut. Baznīcā.

Laulību 2023.gadā slēguši 84 Gulbenes novada un 48 citu pašvaldību iedzīvotāji.

Pirmo reizi laulībā stājušies 103 laulātie - 51 vīrietis un 52 sievietes. Otro reizi laulību reģistrējušas  25 personas - 13 vīrieši un  12 sievietes, trešo reizi  laulājušās  3 personas – viens  vīrietis un 2 sievietes.

51 gadījumos ģimenes izvēlējušās vīra uzvārdu, 1 gadījumā - sievas, 7 ģimenēs katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 7 reizes sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu.

Laulības slēdzēju vidējais vecums vīriešiem ir 37 gadi, sievietēm - 35 gadi. Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 34 gadi, sieviešu -  33 gads.

Miršana

2023.gadā reģistrēti 307 miršanas gadījumi. Tas ir par 35 mazāk nekā 2022.gadā.

Miruši  153 vīrieši un 154 sievietes. Aizsaulē aizgājušo vīriešu vidējais vecums - 68 gadi, sievietēm - 81 gadi.

 

Vecums

Vīriešiem

 

 

Sievietēm

 

 

 

2021.g.

2022.g.

2023.g.

2021.g.

2022.g.

2023.g.

Līdz 20 g

-

-

1

-

-

-

21-30 g

5

1

4

-

1

-

31-40 g

10

1

2

2

1

2

41-50 g

10

5

6

3

3

4

51-60 g

26

32

24

13

4

5

61-70 g

37

49

42

27

27

19

71-80 g

41

39

43

54

34

30

81-90 g

29

29

25

82

80

59

91-101 g

12

6

6

25

30

35

Kopā

170

162

153

206

180

154

Bez pirmreizējās laulību, dzimšanas un miršanas reģistrācijas  Dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir arhīvs, kurā glabājas apmēram  221 tūkstotis civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu, sākot no 1921.gada. Regulāri šajos reģistros tiek izdarīti dažādi papildinājumi un izsniegti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 168 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 167 izziņas.

Laulības reģistros izdarītas 38 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 32 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 6 tiesas spriedumiem.

Dzimtsarakstu nodaļā lietvedībā bijušas  5 uzvārda maiņas lietas.

14 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem.

                            Gulbenes  novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto civilstāvokļa aktu

                                  reģistrāciju skaits pēc iedzīvotāju deklarētajām dzīvesvietām

                                                           2021.-2023.gadā

Admin.

iedalījums

Jaundzimušie               

 

 

Mirušie

 

 

Laulātie

 

 

 

2021.

2022.

2023.

2021.

2022.

2023.

2021.

2022

2023.

Gulbene

39

55

39

117

122

100

61

44

34

Beļava

5

8

6

28

19

20

7

11

2

Daukste

5

8

6

22

17

18

2

6

7

Druviena

2

4

5

6

5

7

2

3

-

Galgauska

4

9

5

9

7

6

7

6

-

Jaungulbene

4

3

7

11

20

21

4

4

10

Lejasciems

9

10

10

26

24

21

9

5

7

Litene

3

7

9

34

21

18

3

2

4

Lizums

15

12

8

14

21

17

8

6

-

Līgo

-

2

3

11

6

3

2

2

-

Ranka

8

9

8

13

17

18

8

5

3

Stāmeriena

7

10

7

18

9

11

3

6

6

Stradi

11

19

10

32

22

27

10

11

9

Tirza

4

7

10

6

7

9

4

5

3

Citās pašvaldībās

2

4

4

29

25

11

72

96

47

KOPĀ

118

167

137

376

342

307

202

(101 laul.)

212

(106 laul.)

132

(66 laul.)

 

Gads

Reģ.veids

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

Dzimšana

185

188

192

175

196

158

164

152

118

167

137

Laulība

93

91

115

85

77

110

70

75

101

106

66

Miršana

340

279

301

319

303

303

258

297

376

342

307