Izglītības ziņas
Attēls ar Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestādes ikdienas darbību

Piektdien, 20. janvārī, Gulbenes novada PII vadītāju vietnieki un Izglītības pārvaldes  metodiķi devās uz Gulbenes 2.PII "Rūķītis", lai iepazītu pirmsskolu, tās vidi - telpu un mācību centru iekārtojumu, atbilstoši bērnu vecumam un apgūstamajam mācību saturam.

Tika vērotas arī FasTracKids Fundamentals un Fas TrackKids Robotic nodarbības, kuras veido bērna prasmi mācīties un izprast, kā domāt. Robotikā bērni zīmēja savus robotus, kā arī praktiski darbojās ar Cubelets Robot Block klucīšiem. Daudzās pasaules valstīs atzīta,  interaktīva FasTracKids izglītības programma attīsta bērnos piecas mācības veicinošas prasmes: kritisko domāšanu, radošumu, komunikāciju, sadarbību un pašapziņu.

No 2017.gada  Gulbenes 2.PII "Rūķītis" piecgadīgie un sešgadīgie bērni mācās  FasTracKids  Fundamentals programmu, no 2022.gada FasTracKids Robotic programmā darbojas sešgadīgo grupas bērni. piecgadīgo grupas bērni apgūst tēmu: “Bioloģija”, sešgadīgo grupas bērni mācās par skaņas pastiprināšanu, gūtās zināšanas pārnesot uz Cubelet klucīšiem.

Bērni mācās ar prieku!

Paldies Gulbenes 2.PII "Rūķītis" par labās prakses piemēriem!