Izglītības ziņas Pašvaldība informē
Gulbenes novada Izglītības pārvalde izsludina iespēju pretendēt uz finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai 2024./2025. mācību gadā

Uz interešu izglītības programmu īstenošanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem var pretendēt gan Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādes, gan juridiskas un fiziskas personas, kuras Gulbenes novada pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai.

Interešu izglītības programmas pieteikums un programma jāizstrādā saskaņā ar noteikumos “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi, kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Gulbenes novada pašvaldībā” noteiktajām prasībām. Dokuments pieejams:  https://www.gulbene.lv/lv/interesu-izglitibas-dokumenti

Interešu izglītības programmu īstenošanai paredzētā valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma procentuālais sadalījums  2024/.2025. mācību gadā

  • kultūrizglītībai (deja, mūzika, folklora, teātris, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, radošās industrijas) – 55 %
  • tehniskajai jaunradei (konstruēšana, tehniskā modelēšana,  lego, lego robotika, datorika, programmēšana, elektronika, radioelektronika, automodelisms, lidmodelisms) – 10 %
  • sporta interešu izglītībai (vispusīgā fiziskā sagatavotība (VFS), galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles) – 18 %
  • citām interešu izglītības programmu jomām (vides interešu izglītība, skauti, mazpulks, jaunsargi, novadpētniecība un citas apakšjomas) – 7 %

Prioritātes interešu izglītības programmu īstenošanā

  1. prioritāte

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana. Saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma 3. pantu - Dziesmu un deju svētki ir unikāla Latvijas kultūras tradīcija un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. Dziesmu un deju svētkus tradicionāli veido Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.

  1.  prioritāte

Bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras un sporta procesos saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 un Sporta politikas pamatnostādnēm 2022.- 2027.

  1.  prioritāte

Tehnoloģiju  un digitālo prasmju attīstība saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam.

  1. prioritāte

Vides izglītība kā ilgtspējīga dzīvesveida veicināšanas instruments saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.

Programmu iesniegšana

Interešu izglītības programmu pieteikumi un programmas jāiesniedz līdz 2024. gada 28. jūnijam Gulbenes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Ābeļu ielā 2 (1. stāvā) ar norādi – Gulbenes novada Izglītības pārvaldei (interešu izglītības programma). Programmas var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu maija.skopane@gulbene.lv, parakstot ar elektronisko parakstu.