Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

2024. gada 28. martā plkst. 10:00 notiks Gulbenes novada pašvaldības domes sēde. 

Darba kārtība:

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

1. Par SIA “AP Kaudzītes” reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Erasmus+ projekta “Bridges not Walls” (Tilti, nevis sienas) Nr.2023-3-DE04-KA152-YOU-000179456 realizēšanai

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par dalību projektā un priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “PROTI UN DARI 2.0” realizēšanai Gulbenes novada pašvaldībā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par iekšējā normatīvā akta “Noteikumi par minimālo bērnu skaitu Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās un pirmsskolas izglītības grupu skaita noteikšanu izglītības iestādēs” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Gulbenes novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” izdošanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par projekta “Uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras uzlabošana Dzelzceļa ielā un Viestura ielā” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2022.-2024.gadam grozījumiem

ZIŅO: Guna Švika

10. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Jaunpērkoni” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Stigas - 2” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par Rankas pagasta  nekustamā īpašuma “Pakalnieši 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Strautiņi” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par Tirzas pagasta  nekustamā īpašuma “Peļņi 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Ainavas” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Toras”

ZIŅO: Guna Švika

17. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k – 4 - 51 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

18. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 58 - 10 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

19. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

20. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lāči” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

21. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Mudaža 1” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

22. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Ciniņi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

23. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Gaujas - 9” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

24. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Dukuļu lauki” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

25. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Lauka Svilāres” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

26. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 4B, Gulbenē, Gulbenes novadā, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

27. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 4D, Gulbenē, Gulbenes novadā, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

28. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Smilšu-5” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

29. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Stāķi 22” pārņemšanu pašvaldības īpašumā

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

30. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Gulbīts”, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 nedzīvojamās telpas 17,7 m2 platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

 

31. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 16 – 16, Gulbenē, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

32. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 16 – 19, Gulbenē, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

33. Par nekustamā īpašuma Latgales ielā 10, Gulbenē, Gulbenes novadā, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

34. Par nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

35. Par dzīvokļa īpašuma “Putrāni” – 2, Stāmerienā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

36. Par dzīvokļa īpašuma “Medņi” – 2, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

37. Par dzīvokļa īpašuma “Medņi” – 3, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

38. Par dzīvokļa īpašuma “Medņi” – 4, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

39. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Mežrozītes” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

40. Par nekustamā īpašuma sakārtošanu Brīvības ielā 77, Gulbenē, Gulbenes novadā

ZIŅO: Guna Švika

41. Par grozījumu Gulbenes novada pašvaldības domes 2022.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.GND/2022/440 “Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”” (protokols Nr.8, 72.p.)

ZIŅO: Andis Caunītis

42. Par Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 12.marta saistošo noteikumu Nr.4 “Par materiālo palīdzību Gulbenes novada pašvaldībā” precizēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

43. Par Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.6  “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par sociālajiem pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem

ZIŅO: Anatolijs Savickis, Andis Caunītis

45. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem

ZIŅO: Anatolijs Savickis, Andis Caunītis

46. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā  (protokols Nr.16; 44.p.) “Par Gulbenes novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem”

ZIŅO: Anatolijs Savickis, Andis Caunītis

47. Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes centru maksas pakalpojumiem

ZIŅO: Anatolijs Savickis, Andis Caunītis

48. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Zelmeņi” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

49. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Saliņas” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

50. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Jaunliepiņas” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

51. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “’Žagatas”  pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

52. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā bez nosaukuma pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

53. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Purēni” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

54. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Stāķu mazdārziņš”  pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

55. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Augstiņi” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

56. Par iesniegumu servitūta ceļa atzīmes dzēšanai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5094 008 0013

ZIŅO: Guna Švika

57. Par grozījumiem 2024.gada 29.februāra lēmumā Nr. GND/2024/87  “Par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena izglītojamā uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2024.gadā”

ZIŅO: Gundega Upīte