Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

2024.gada 29.februārī plkst.10:00 notiks Gulbenes novada pašvaldības domes sēde. 

Darba kārtība: 

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: A.Caunītis

1. Par Lizuma pamatskolas attīstības plāna 2024.-2026.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par Gulbīša pamatskolas likvidāciju

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par Gulbenes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju nozarēm un kopējo pirmreizēji atbalstāmo stipendiātu skaitu 2024.gadā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par nekustamā īpašuma Gaitnieku ielā 13, Gulbenē, sakārtošanai  paredzētā termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par būves sakārtošanu Skolas ielā 4-1, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā

ZIŅO: Guna Švika

8. Par dzīvokļa īpašuma O. Kalpaka iela 17A – 23, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Malas Viesturi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Kalnaskola” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Ozolkalni 1” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Valdāji” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Stūrastas - 4” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Raiti” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Zirgu purvs” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Druvienas pagasta nekustamajam īpašumam “Dangas”

ZIŅO: Guna Švika

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta nekustamajam īpašumam “Aizpurvi”

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 82C, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 56 - 20 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 44 - 17 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Runču lauks” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par Lizuma pagasta dzīvokļa īpašuma “Ražotāji” - 7 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 10” - 43  atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Niedres” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Sveķi 1” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Straumēni” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Strautmaļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 4B, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 4D, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 29.februāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par servitūta ceļa noteikšanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5094 007 0076, 5094 007 0041, 5094 007 0078 un 5094 007 0053

ZIŅO: Guna Švika

32. Par servitūta ceļa noteikšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0177

ZIŅO: Guna Švika

33. Par Gulbenes novada pašvaldības domes 2023.gada 30.novembra lēmuma Nr.GND/2023/1168 “Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Gulbenes Velo fans”” atcelšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par projekta “Sociālo mājokļu būvniecība Gulbenes pilsētā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par projekta "Sociālo mājokļu atjaunošana Gulbenes novadā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2022.-2024.gadam grozījumiem

ZIŅO: Guna Švika

37. Par grozījumiem 2023.gada 30.novembra Gulbenes novada domes lēmumā Nr. GND/2023/1167 “Par nekustamā īpašuma iegādāšanos pašvaldības īpašumā” (protokols Nr.18; 103.p)

ZIŅO: Guna Švika

38. Par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena izglītojamā uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2024.gadā

ZIŅO: Guna Švika

39. Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu uz noteiktu laiku

ZIŅO: Andis Caunītis

40. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Aizpurvi 1” nosaukuma un adreses maiņu

ZIŅO: Guna Švika

41. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Vilki” piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

42. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Lāči” piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

43. Par Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 29.februāra saistošo noteikumu Nr.__  “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2023.gada 30.novembra saistošajos noteikumos “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par atļaujas sniegšanu atsavināt nekustamo īpašumu Litenes iela 29-1, Gulbene, Gulbenes novads

ZIŅO: Andis Caunītis

45. Par atļaujas sniegšanu atsavināt nekustamo īpašumu “Lauksaimniecības Skola 20”-6, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Andis Caunītis

46. Par projekta “Zivju resursu pavairošana Gulbenes novada ezeros” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

47. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja padomnieks attīstības, projektu un būvniecības jautājumos amata likvidāciju

ZIŅO: Intars Liepiņš

48. Par grozījumu Gulbenes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija iekšējā normatīvajā aktā Nr. GND/IEK/2022/16 “Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” (10.1.apakšpunktā)

ZIŅO: Normunds Audzišs

49. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija iekšējā normatīvajā aktā Nr.GND/IEK/2022/16 “Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

50. Informatīvs jautājums par Gulbenes energo serviss rīcību saistībā ar pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu

ZIŅO: Intars Liepiņš

51. Informatīvs jautājums par atlīdzību Gulbenes novada pašvaldībā

ZIŅO: Antra Sprudzāne