Projekti

Turpmākos četrus gadus visas Latvijas pašvaldības, tostarp arī Gulbenes novada pašvaldība, iesaistīsies Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī veicināt skolēnu informētību par tālākās izglītības iespējām un motivēt viņus veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

„Karjeras izglītības jautājumiem ir jāpievēršas visa mācība gada garumā, ne tikai vienu reizi gadā, kad tiek organizēta Karjeras nedēļa. Turklāt skolām ir jāizstrādā karjeras izglītības programmas, jo tā būs viena no iestādes akreditācijas prasībām. Gulbenes novadā ir noteiktas septiņas izmēģinājumskolas, kurās pedagogs karjeras konsultants strādās pastiprināti – organizēs un vadīs karjeras attīstības atbalsta pasākumus dažādām mērķa grupām, nodrošinās informācijas pieejamību skolēniem karjeras virziena izvēlei, iesaistīties karjeras izglītības programmas izveidē skolā. Savukārt Gulbenes novada dome sadarbībā ar pedagogiem karjeras konsultantiem organizēs dažādus centralizētos pasākumus, kuros aicinās piedalīties arī pārējās skolas. Līdz ar to lielākā vai mazākā mērā visas novada skolas tiks iesaistītas projekta aktivitātēs. Ar metodisko materiālu pedagogus karjeras konsultantus nodrošinās Valsts izglītības attīstības aģentūra,” informē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste-vadītāja vietniece Anita Birzniece.

Četri pedagogi karjeras konsultanti, kas ir vietējie pedagogi ar atbilstošu izglītību, strādās šādās izmēģinājumskolās: Gulbenes novada valsts ģimnāzijā,  Stāmerienas pamatskolā, Gulbenes vidusskolā, Gulbenes 2.vidusskolā, Stāķu pamatskolā, Gulbīša vidusskolā un Galgauskas pamatskolā.

 

Pašvaldība saņems finansējumu pedagogu karjeras konsultantu atalgojumam un karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai. Finansējumu piešķirs saskaņā ar pašvaldības un pedagogu karjeras konsultantu izstrādātajiem karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāniem, ņemot vērā arī izglītojamo skaitu izmēģinājumskolās un projektā neiesaistīto skolu 7.-9. un 10.-12.klasēs.

Šobrīd pedagogi karjeras konsultanti jau ir izstrādājuši aktivitāšu plānu un sadarbības modeli ne tikai ar sev piesaistīto izmēģinājumskolu, bet arī ar projektā neiesaistītajām skolām. Tāpat jau ir ieplānotas dažādas informatīvas sanāksmes un semināri.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

log-esf.jpg

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste