Projekti

Projekts “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (Nr.8.1.2.0/17/I/013), par kura īstenošanu 2017. gada decembrī tika parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, pietuvojies noslēgumam. Projekta beigu termiņš ir 31.12.2020.
Tā mērķis ir modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Gulbenes novadā, nodrošinot izglītības programmu daudzveidību, attīstot izglītības iestāžu infrastruktūru un izveidojot modernu, ergonomisku un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.
Projekts uzsākās ar 3 vispārējās izglītības iestādēm, bet pārmaiņu rezultātā finišē ar 1 vienotu izglītības iestādi - GULBENES NOVADA VIDUSSKOLU.
Kā iznākuma rādītāji projektā tika plānoti 1150 skolēni (pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās izglītības iestādēs), rādītājs līdz ar Skolas ielas 12 sakārtošanu tiks pilnībā sasniegts. Ieguldījumi infrastruktūras sakārtošana ir noslēgušies, šobrīd vēl tiek gaidītas dažas pēdējās IKT un mēbeļu piegādes.

uzlabota infrastruktura
ikt risinājumi

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%. Gulbenes novada pašvaldība sedz arī 415 432.32 EUR, kas ir projekta izmaksas, kas iepirkumu rezultātā iet pāri attiecināmo izdevumu robežai.

ieguldījums tavā nākotnē

Elīna Strode,
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja