Vizuālis: par Gulbenes novada Teritorijas plānojuma grozījumu izteikšanu

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka turpinās Gulbenes novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.

Grozījumu izstrādes ietvaros tiks pārskatīti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un teritorijas plānojuma grafiskā daļa. Tādēļ ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis. Aicinām izteikt priekšlikumus par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, vai tie ir saskaņā ar iedzīvotāju būvniecības un zemes izmantošanas plāniem nākotnē.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībai, sūtot uz e-pastu: dome@gulbene.lv, vai pa pastu uz adresi Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novadā, LV-4401, fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.
Spēkā esošo Gulbenes novada teritorijas plānojuma redakciju skatīt gulbene.lv sadaļā Attīstība, apakšsadaļā Teritorijas plānojumi.