Projekti

Lai pilnveidotu centralizētās siltumapgādes (CSA) un aukstumapgādes sistēmas Gulbenes novadā un sasniegtu maksimālu energoefektivitāti, eksperti no SIA “Ekodoma” ir izstrādājuši zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas ieviešanas stratēģiju, kas tiks izmantota, turpmāk plānojot nākotnes siltumapgādi un pieņemot lēmumus attiecībā uz siltumapgādes pakalpojumu Gulbenes novadā.

Stratēģijas autori norāda, ka centralizētā siltumapgādes sistēmas (CSS) attīstības stratēģijas izstrādes gaitā apkopotā informācija, veiktie objektu apsekojumi, īstenoto energoefektivitātes projektu rezultāti liecina, ka Gulbenes novada pašvaldība mērķtiecīgi virzās uz atjaunojamajiem energoresursiem balstītu energoefektīvu siltumapgādi, kas pārsniedz Latvijas vidējo pašvaldību rādītājus.

Dokumentā izvērtēta esošās siltumapgādes un aukstumapgādes situācijas un problēmas, ietverot enerģijas avotu raksturojumu.

Dokuments satur:

esošo normatīvo un plānošanas dokumentu izvērtējumu un siltumapgādes organizatoriskās struktūras analīzi; stratēģisko virzienu 4.paaudzes zemas temperatūras CSS ieviešanai aprakstu; citu Eiropas Savienības valstu (Dānijas, Zviedrijas, Vācijas) pieredzes aprakstu 4.paaudzes CSS ieviešanā; detalizētu zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes ieviešanas alternatīvu izvērtējumu. Par katru izvērtēto objektu sīkāk aprakstīts esošās situācijas izvērtējums, stratēģisko attīstības virzienu raksturojums, izmaiņu prognoze, tehniskie risinājumi un to īstenošanai nepieciešamie resursi, izmaksu un ieguvumu analīze, SVID un risku analīze; īstenoto projektu monitoringa un rezultātu izvērtējuma aprakstu; secinājumus, ieteikumus un rekomendācijas.

Dokumentā detalizēts izvērtējums veikts tiem objektiem, kas sākotnējā izvērtēšanā konstatēti kā potenciāli piemēroti 4.paaudzes zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas ieviešanai un kuru darbības nodrošināšanai tuvākajos gados būtu nepieciešams veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

Stratēģijā izvērtējums veikts objektiem Gulbenē, Daukstu pagasta Staros, Litenes pagasta Litenē, Lejasciema pagasta Lejasciemā, Lizuma pagasta Lizumā, Galgauskas pagasta Galgauskā un Rankas pagasta Rankā.

Dokuments izstrādāts ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas īstenotā projekta Low TEMP: Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region (Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas Baltijas jūras reģionam), projekta Nr. #R063, finansiālu atbalstu.

Vairāk par projektu “Low TEMP” lasiet ŠEIT.

Projekts Low TEMP: Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region  (Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam) Nr.#R063 tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logo

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste