Projekti

Iekļaušana, līdzdalība, aktīvs pilsonis, piedalīšanās lēmumu pieņemšanā, viedokļu paušana, diskusijas, sabiedriskās apspriešanas, sabiedrības iesaistīšana…

Lai mazinātu plaisu starp “mēs” un “viņi” un, lai uzlabotu savstarpējo sadarbību mērķu kopīgai sasniegšanai, tiek izmantotas dažādas kopā nākšanas un diskusiju organizēšanas metodes viedokļu noskaidrošanai, ideju ģenerēšanai, veicamo darbu un atbildību sadalīšanai. Ideju laboratorija, Pasaules kafejnīca, Kafija ar politiķiem, Saldējums ar lielajiem, forumi, Delfu metode, forum teātra metodes tiek izmantotas arī Gulbenes novadā, runājot ar jauniešiem, deputātiem, pārvaldniekiem, skolotājiem, vecākiem, nozaru speciālistiem gan meklējot risinājumus problēmām, gan veidojot jaunus sadarbības modeļus.

SPIRAL metode ir jauna metode, kuras pamatā ir ilgtermiņa domāšana, kopatbildība un pašiniciatīva. Šo metodi var izmantot darbā ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Tā nodrošina līdzdarbošanos un stiprina sadarbību starp ieinteresētajām pusēm. Metode ir laikietilpīga, bet palīdz lēmumu pieņemšanā un to realizēšanā visiem kopā.

3maijā SPIRAL metodi prezentējām un izmēģinājām praksē kopā ar Gulbenes novada skolu pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personām cerībā, ka šo instrumentu skolēni un skolotāji varēs izmantot, kopā domājot par savas skolas fiziskās, emocionālās un saturiskās vides veidošanu. Konkrēti šajā reizē aktuālās tēmas bija mobilā jauniešu centra darbība un jaunatnes lietu konsultatīvās padomes izveides nepieciešamība.

att

Šis projekts (Nr. 2016-1-FR01-KA204-024219) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Anita Birzniece,
Izglītības, kultūras un sporta nodalās
izglītības darba speciāliste