Projekti

Gulbenes novada pašvaldība starp citām Latvijas pašvaldībām ir zināma kā vērā ņemams piemērs darbā ar jaunatni, brīvprātīgā darba organizēšanas sistēmu un jauniešu līdzdalības metožu praktizēšanu. Šobrīd šī pieredzes bagāža ir sakrājusies tik liela, ka varam ar to dalīties arī starptautiskā līmenī. Tieši tāpēc pēdējā aprīļa nedēļā Gulbenes novadā viesojās starptautiskā projekta „Be:In” partneri no piecām dažādām valstīm – Itālijas, Grieķijas, Francijas, Rumānijas un Polijas.

Šo dienu laikā viņiem bija iespēja iepazīties ar Gulbenes novada pašvaldības darbu, īpaši par tēmu „Jauniešu līdzdalība”. Diskusiju gaitā atklājās, ka arī šo valstu pārstāvētajās pašvaldībās problēmas ir līdzīgas. Piemēram, iedzīvotāju, tostarp jauniešu, skaits samazinās, viņi labprāt pārvācas uz dzīvi lielākās pilsētās. Savukārt teorētiskajās mācībās tika sniegta informācija par divām jauniešu līdzdalības metodēm, kas tiek izmantotas mūsu novadā – „Saldējums ar lielajiem” un „Kafija ar politiķiem”. Un kas ir teorija bez prakses? Kopā ar pašvaldības deputātiem, vietējiem jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un ārvalstu viesiem „Kafija ar politiķiem” tika izmēģināta arī realitātē. Viens no galvenajiem secinājumiem – pašvaldībai ir jāmeklē jaunas, mūsdienīgas un mērķauditorijai piemērotas formas, kā uzrunāt un informēt jauniešus par līdzdalības iespējām.

Kā zināms, labāk ir vienu reizi redzēt, nekā simts reizes dzirdēt, tāpēc projekta partneriem tika noorganizēts Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra „B.u.M.s”, mācīšanās izlaušanās istabas biedrības „Sateka”, kas organizēja pirmo Gulbenes novada iedzīvotāju forumu un apkaimes darbnīcas pagastos un pilsētā, apmeklējums.

Timisoaras (Rumānija) starpkultūru institūta pārstāve Romina, kas ikdienā darbojas kā neformālās izglītības trenere, atzina, ka atvēlētajā laikā Gulbenē viņa ir guvusi daudz vērtīgas informācijas un idejas, kuras realizēt savā pašvaldībā.

Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies Billere pašvaldības (Francija) iniciētajā projektā, kura mērķis ir pieredzes un labās prakses apmaiņa starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām dažādu sabiedrības līdzdalības veicināšanas metožu apgūšanai.

Šī bija otrā no projektā plānotajām četrām mācību vizītēm. Nākamās vizītes notiks Francijā un Rumānijā, kur diskutēs par līdzdalību lēmumu pieņemšanā, apgūs „Spiral” metodi un runās par starpkultūru jautājumiem.

att

Šis projekts (Nr. 2016-1-FR01-KA204-024219) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste