Projekti

Gulbenes novada pašvaldība pēdējo trīs gadu laikā, investējot vairāk nekā 3,8 miljonus eiro pašvaldības budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļus, ir pārbūvējusi 24 grants ceļu posmus 70,7km kopgarumā. Lauku ceļu infrastruktūra uzlabota lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstībai un atbalstam, kā arī apdzīvotības saglabāšanai un pārvietošanās uzlabošanai tiem, kuri ikdienā izmanto šos ceļus.

attels2

Jāpiebilst, ka Gulbenes novada pašvaldība ir līderi valstī šajā jomā. Proti, ja citas pašvaldības vēl tikai sāk apgūt fondu finansējumu lauku ceļu pārbūvei, tad mums maksimālais pieejamais finansējums jau ir investēts objektos.

Grants ceļu posmu pārbūves projektu realizācija novadā uzsākās 2016.gadā. Pirms tam pagastu pārvaldēs tika rīkotas apspriedes ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, lai diskutētu par ceļu posmiem, kurus nepieciešams pārbūvēt. Izvirzītie ceļu posmi pirms iekļaušanas projektā tika izvērtēti  un sarindoti pēc 2015.gada 29.oktobrī Gulbenes novada domes sēdē apstiprinātās ceļu atlases kārtības un kritērijiem. Ja programmas ietvaros tiks piešķirts papildus finansējums, tad pašvaldība turpinās pārbūvēt tos posmus, kas neiekļāvās iepriekšējās četrās kārtās.

Pārbūvētie lauku ceļu posmi:

 • Menģele-šoseja P27
 • Galgauska-Zemītes-Lielkaļi
 • Krūzītes - Spriņģi
 • Medņi -Daukstes
 • Dravenieki-Lapši
 • Mulcupes - Grimnauži
 • Priednieki - Āboliņi Staubernieki
 • Silalauzas - Kalniņi
 • Krimi-Alsupes
 • Stukmaņi-Jaunasarupji-Roznieki
 • Pogupe-Medņi
 • Mālukalns-Lejnieki
 • Litenes stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki, pievadceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi-Monte-betona tilts
 • Pamatskola-Jaunauziņas-Ceplīši, Jaunauziņas-Attīrīšanas
 • Ranka-Rankas stacija
 • Aizvēji – Zvirgzdiņi Druvienas pagastā
 • Ražotāji – Grūšļi – Censoņi – Kalniņi Lizuma pagastā
 • Elstu pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odzenieši Daukstu pagastā
 • Stari – Blektes – Audīle Daukstu pagastā
 • Gāršnieki – Aizsili Beļavas pagastā
 • Spalvas – Strautiņi Beļavas pagastā
 • Vīkšņi – Atvases – Voldemāri Stradu pagastā
 • Stradu skola – Antani  Stradu pagastā
 • Rēzeknes ceļš Stradu pagastā

Lauku ceļu posmu pārbūve norisinājās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

attels2

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste