Projekti

Skolu ir pieņemts uzskatīt par otrajām mājām, jo gan bērni, gan pedagogi tur pavada lielu daļu savas dzīves. Lai līdzās pastāvēšana būtu veiksmīga, ir svarīgi justies piederīgam, līdzvērtīgam un vajadzīgam. Tāpēc Gulbenes 2.vidusskolas kolektīvs savā ikdienā praktizē dažādas līdzdalības metodes, kas veicina ne tikai skolotāju un skolēnu, bet arī bērnu vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē.

„Skolas domes darbs ir kļuvis jaudīgāks, pārdrošāks, interesantāks un ar spilgtiem iespaidiem. Par jaunāko tradīciju 2017.gadā ir kļuvusi līdzdalības veicināšana. Turpinām programmu „Atbalsts Pozitīvai Uzvedībai”, organizējam skolotāju, skolēnu saliedēšanās aktivitātes, citādas mācīšanās stundas skolēniem, tradicionālās pateicības pēcpusdienas,” savās pārdomās dalās Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa.

2017.gada nogalē Gulbenes 2.vidusskolā tika organizēta ikgadējā skolas konference „Citādā mācīšanās”. Tajā pedagogi tika iepazīstināti ar SPIRAL metodi (SPIRAL - Societal Progress Indicators for the Responsibility of All jeb Sabiedrības progresa rādītāji par līdzatbildību visiem), kuras pamatā ir ilgtermiņa domāšana, kopatbildība un pašiniciatīva. Šo metodi Gulbenes novada pašvaldības speciālisti atveda no starptautiskām mācībām „Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības pārvaldībā”, kas notika Saillans pašvaldībā Francijā.

SPIRAL metodi var izmantot darbā ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Tā nodrošina līdzdarbošanos un stiprina sadarbību starp ieinteresētajām pusēm. Metode ir laikietilpīga, bet palīdz lēmumu pieņemšanā un to realizēšanā visiem kopā.

 „Katru šādu nodarbību vai lekciju, ko pasniedz kāds cits, domājam, kā pielāgot savam darbam. Tā kā šīs metodes īstenošanai ir nepieciešams liels dalībnieku skaits, tad to var izmantot, piemēram, vecāku sapulcēs vai klases audzināšanas stundās. Šis ir efektīvs veids, kā izzināt arī kolēģu viedokli, domas un idejas,” stāsta Laura Matisone, Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja.

Nodarbības noslēgumā izkristalizējās tas, ka pedagogi skolas dzīvē vairāk vēlētos iesaistīt skolēnu vecākus un pašvaldības darbiniekus, aicinot iepriekš sagatavot materiālus un vadīt, piemēram, klases audzināšanas stundu.

att

Šis projekts (Nr. 2016-1-FR01-KA204-024219) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste