Projekti

Gulbenes novada pašvaldība šobrīd pastiprināti pēta iespējas un metodes iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai, jo tā ir svarīga sastāvdaļa publiskās pārvaldes darba uzlabošanai un sabiedrības tuvināšanai institūcijai.

Pēdējos gados aktīvi tiek izmantotas metodes „Kafija ar politiķiem” un „Saldējums ar lielajiem”, kad bērniem un jauniešiem ir iespēja tikties ar lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem un diskutēt par aktuāliem jautājumiem. Tomēr, lai paplašinātu redzesloku un apgūtu jaunas līdzdalības metodes, oktobrī divi pašvaldības pārstāvji devās uz starptautiskām mācībām „Participation of the citizens in the management of a Municipality” (Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības pārvaldībā) Saillans pašvaldībā Francijā, kur labās prakses piemēros dalījās arī pārstāvji no Grieķijas, Rumānijas, Itālijas, Francijas un Polijas.

Saillans ir labi zināma visā Francijā, jo ir veiksmīgs paraugs iedzīvotāju iesaistīšanā pašvaldības teritorijas attīstības plānošanā un ieviešanas aktivitāšu īstenošanā. Šobrīd šeit mitinās 1300 iedzīvotāji un viņu skaits turpina pieaugt. Līdz ar to pieaug arī audzēkņu skaits izglītības iestādēs, un pašvaldības administrācijai jārisina jautājumi par telpu nodrošināšanu. Pašvaldībā, kuras teritorijā ir 84 iedzīvotāji uz 1 km2, darbojas vairāk nekā 70 dažādu nozaru uzņēmumi.

„Mācību dalībnieki savā starpā dalījās ar praksē veiksmīgi pielietotām metodēm iedzīvotāju iesaistīšanas procesā. Ļoti liela ieinteresētība no citiem bija par brīvprātīgā darba kustību Gulbenes novadā un metodi „Kafija ar politiķiem”, kas plašāk tika prezentēta projekta partneru tikšanās laikā  Gulbenē šopavasar. Šajā mācību vizītē uzsvars tika likts uz  „SPIRAL” metodes apgūšanu (SPIRAL - Societal Progress Indicators for the Responsibility of All jeb Sabiedrības progresa rādītāji par līdzatbildību visiem), kuras pamatā ir ilgtermiņa domāšana, kopatbildība un pašiniciatīva. Metode ir diezgan laikietilpīga, tomēr lieliski saskan ar Saillans pašvaldībā novērotājām vērtībām un sasniegumiem. Pozitīvi pārsteidza šejienes iedzīvotāju iniciatīva jaunu ideju ierosināšanā un īstenošanā. Saillans veiksmes stāsta pamatā ir iedzīvotāju patiesa vēlme uzlabot savu dzīvi un apkārtējo vidi, domājot par to ilgtermiņā. Risināmie jautājumi netiek uzspiesti kā pašvaldības atbildība, bet tiek veidotas darba grupas, kurās no problēmas definēšanas līdz  rezultātu  sasniegšanai regulāras sadarbības veidā sadarbojas gan atbildīgie pašvaldības darbinieki, gan idejas ierosinātāji, gan nozares speciālisti no iedzīvotāju vidus,” par piedzīvoto mācībās stāsta Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Baiba Kalmane.

„Iespēja piedalīties starptautiskās mācībās bija liels izaicinājums, kas ļāva novērtēt savas darba, valodas, komunikācijas un organizatoriskās spējas. Darbs bija intensīvs. Dienas pagāja izzinot dalībnieku problēmjautājumus un pieredzi, kā iesaistīt iedzīvotājus pasākumos, brīvprātīgajā darbā, viedokļu izteikšanā un lēmumu pieņemšanā. Mācību sākumā tika izvirzīti jautājumi uz kuriem, strādājot grupās, tika meklēti iespējamie risinājumi un uzklausīti citu valstu piemēri līdzīgās situācijās. Mēs strādājām pie tādiem jautājumiem, kā izzināt iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, kā aicināt un panākt, lai iedzīvotāji piedalās sapulcēs, forumos, lēmumu pieņemšanā un realizēšanā, kā nodot informāciju, kā mazināt plaisu starp iedzīvotājiem un lēmumu pieņēmējiem. Par „SPIRAL” metodi varu piebilst to, ka tas ir labs veids, kā stiprināt saikni starp ieinteresētajām pusēm, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktivitātēs un noskaidrot patiesās vajadzības pirms kāda lēmuma pieņemšanas,” savos iespaidos un ieguvumos dalās Litenes pagasta pārvaldes lietvede Gunta Dergača.

Plašāka informācija par metodi angļu un franču valodā ir publicēta www.wikispiral.org. Mērķauditorija, kam metode varētu būt noderīga: valsts un reģionālās  pārvaldes, uzņēmumi, slimnīcas, skolas, bibliotēkas, sociālie dienesti, aprūpes iestādes, asociācijas, NVO, pētniecības institūcijas, jebkuras citas ieinteresēto personu grupas.

Šī bija trešā no četrām plānotajām mācību vizītēm projekta “Be:In (Inclusive participation: best practice sharing and networking)” (Iekļaujošā līdzdalība: dalīšanās labajā praksē un tīklošanās) ietvaros. Iepriekšējās tikšanās reizēs jau iepazītas tādas tēmas, kā vides ilgtspēja un tūrisms, jauniešu līdzdalība, līdzdalība lēmumu pieņemšanā un „Spiral” metode. Savukārt par starpkultūru jautājumiem tiks diskutēts mācībās Timisoaras starpkultūru institūtā Rumānijā 2018.gadā.

Iepazītie labās prakses piemēri tiks apkopoti vienotā materiālā, kas būs pieejams ne tikai angļu valodā, bet arī visās partnervalstu valodās.

att

Šis projekts (Nr. 2016-1-FR01-KA204-024219) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste