Projekti

Darbā ar jauno mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā viens no būtiskiem izglītības principiem, uz kā balstās mācību satura un pieejas plānošana un īstenošana skolā, ir iekļaujošas izglītības pieeja. To iespējams īstenot, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošinot to apmierināšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju.

Lai mācītos, kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un speciālas vajadzības, un veiksmīgi īstenotu jauno pieeju savās skolās, no 27. jūnija līdz 3. jūlijam trīs Gulbenes novada skolotājiem - Ligitai Lapsai (Stāķu pamatskola), Arvīdam Danem (Lizuma vidusskola) un Vitai Medniecei (Gulbenes novada vidusskola) - bija iespēja apgūt Erasmus+ mobilitātes programmu “Speciālās vajadzības un mācīšanās traucējumi”, ko nodrošināja asociācija “Infol” Romā. (“Infol” speciālisti realizē gan īstermiņa, gan ilgtermiņa  programmas, lai pilnveidotu kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas jebkuram amatam, uzņēmuma darbībai vai profesionālai videi).

Erasmus+ mobilitātes ietvaros skolotājiem no Latvijas bija iespēja iepazīt Itālijas izglītības sistēmu un pilnveidot zināšanas un kompetences šādos jautājumos:

skolēnu izpēte, efektīvu mācību metožu izmantošana un pielāgošana, ievērojot skolēnu individuālās vajadzības,skolēni ar speciālajām vajadzībām, speciālo vajadzību veidi,digitālie rīki un metodes darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Pasniedzēji rosināja domāt skolotājus par to, ka ikvienam bērnam ir tiesības būt iekļautam viņa valsts vispārējās izglītības sistēmā, tās ir ikviena bērna cilvēktiesības neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības, spējām, sociālekonomiskā vai veselības stāvokļa. Skolotājiem  jāņem vērā ne tikai tas, ko un kā viņi māca, bet arī to, kādā mērā iekļaujošas vērtības, piemēram, cieņa, sadarbība, tolerance, izpalīdzība un empātija, skaidri apliecina mikroklimatu un attiecības klasē.  

Nodarbību pirmajā dienā kopā ar skolotāju grupu no Grieķijas tika arī analizētas dažādas problēmsituācijas un meklēti optimālie risinājumi. Kā pārsteidzīgi veidotos spriedumus un domas par konfliktsituācijām atdalīt no reāliem faktiem? Kā atrisināt konfliktu, “noliekot malā” emocijas? Par šiem jautājumiem izvērtās diskusija. 

Kā atpazīt skolēnus ar īpašām vajadzībām klasē? Atbildot uz šo jautājumu, pasniedzēja Giamila Lapponi secināja, ka visefektīvākā ir skolēna uzvedības novērošana. Ikdienā skolotājam jāredz, kāda ir skolēna reakcija uz pieskārieniem, kā skolēns komunicē un izturas pret klasesbiedriem. Tieši tādā veidā skolotājs var atklāt, vai skolēns cieš no vardarbības, saprast, kas izraisa disciplīnas problēmas un traucē mācību procesā. 

Psiholoģe rosināja uztvert skolēna speciālās vajadzības nevis kā trūkumu, bet  kā skolēna atšķirīgo pasaules uztveres īpatnību, jo bieži vien sabiedrībā pieņemts uzlikt savdabīgus zīmogus - “normāls” vai “nav normāls”.

Viena no veiksmīgākajām darba formām, kas izmantojama darbā ar skolēniem, kuriem ir speciālas vajadzības, ir darbs grupās. Kursu dalībnieki atkārtoja un apguva jaunus veidus, kā mērķtiecīgi organizēt grupu darbu, lai integrētu klasē skolēnus ar īpašām vajadzībām.

Attālināto mācību laikā skolotāji izmanto daudzveidīgus digitālos rīkus. Tie ir noderīgi arī darbā ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības/traucējumi un speciālas vajadzības. Tas attiecas, piemēram, uz skolēniem, kuriem ir disleksija. Dažādi rīki, kas pārveido rakstīto tekstu mutiskajā, ir lielisks palīgs. Tāpat noder audio resursi un rīki teksta apstrādē un pārveidošanā. 

Lai dalītos pieredzē ar “Infol” mācību centrā gūtajām zināšanām, tiek plānots organizēt semināru novada skolotājiem.

Aktivitātes notiek projekta "Mācot mācos pats", Nr. 2020-1-LV01-KA101-077200, ietvaros.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

erasmuslogoj_0.jpg

 

 

Gulbenes novada vidusskolas
skolotāja Vita Medniece