Projekti

Lai saliedētu vietējo kopienu un mazinātu plaisu starp pašvaldības institūcijām un sabiedrību, ir svarīgi lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt iedzīvotājus. Pastāv vairākas metodes, kā veicināt sabiedrības līdzdalību. Tieši tāpēc Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies Billere pašvaldības (Francija) iniciētajā projektā, kura mērķis ir pieredzes un labās prakses apmaiņa starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām dažādu sabiedrības līdzdalības veicināšanas metožu apgūšanai.

att

„Šī būs iespēja dažādu jomu speciālistiem ne tikai gūt pieredzi un iemācīties jaunas metodes, kā iesaistīt sabiedrību sociālajos un sabiedriskajos procesos, bet arī demonstrēt labās prakses piemērus, kuri tiek izmantoti Gulbenes novada pašvaldībā. Mēs projekta ietvaros dalīsimies pieredzē jauniešu līdzdalības veicināšanai. Tāpēc 2017.gada aprīlī, kad partneri mācību vizītē apmeklēs Gulbeni, mēs iepazīstināsim ar līdzdalības metodes „Kafija ar politiķiem” principiem, stāstīsim kā organizēt sabiedrības forumus un, noteikti, dalīsimies pieredzē par brīvprātīgā darba sistēmu savā pašvaldībā – vēl vienu veidu, kā aicināt sabiedrību darboties kopā” informē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste-vadītāja vietniece Anita Birzniece.

Lielbritānijas valdības pētījumos noskaidrojās, ka līdz ar iedzīvotāju iesaistīšanos palielinās vietējo cilvēku palīdzība problēmu risināšanā; tiek radīta sadarbība un uzticēšanās starp pašvaldību un iedzīvotājiem un pieaug iedzīvotāju atbildības sajūta jautājumos, kuru lemšanā viņi paši piedalījušies.* ASV Vietējo pašvaldību organizācijas apkopotā pieredze liecina, ka ar sabiedrības līdzdalību tiek nodrošināta labu plānu paliekamība un stabilitāte; savlaicīga sabiedrības iesaistīšana nodrošina iedzīvotāju labāku izpratni par lēmumiem un apmierinātību ar tiem; palielinās plānošanas kvalitāte, jo ne jau tikai profesionāļiem var būt labas idejas.**

Četru starptautisko mācību vizīšu ietvaros tiks aplūkotas četras tēmas – vides ilgtspēja un tūrisms (Silvi pašvaldībā Itālijā); jauniešu līdzdalība (Gulbenes novada pašvaldībā 2017.gada 23.-28.aprīlī); līdzdalība lēmumu pieņemšanā un „Spiral” metode (Saillans pašvaldībā Francijā); starpkultūru jautājumi (Timisoara starpkultūru institūtā Rumānijā).

„Iepazītie labās prakses piemēri tiks apkopoti vienotā materiālā, kas būs pieejams ne tikai angļu valodā, bet arī visās partnervalstu valodās. Tāpat būs jāveic projekta novērtēšanas un rezultātu izplatīšanas pasākumi, kas sevī ietvers citu interesentu iepazīstināšanu ar gūtajām zināšanām,” piebilst A.Birzniece.

att

Projekta “Be:In (Inclusive participation: best practice sharing and networking)” (Iekļaujošā līdzdalība: dalīšanās labajā praksē un tīklošanās) īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam. Projekta numurs 2016-1-FR01-KA204-024219.

Kopējās izmaksas Gulbenes novada domes dalībai projektā sastāda 11 325 eiro, no kurām 11 245 eiro ir ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 80 eiro.

Projekta vadošais partneris ir Billere pašvaldība (Francija), bet sadarbības partneri: Gulbenes novada dome, Silvi pašvaldība (Itālija), Istiea – aedipsos pašvaldība (Grieķija), Saillans pašvaldība (Francija), biedrība “Towarzystwo Urbanistow Polskich” (Polija) un Timisoara starpkultūru institūts (Rumānija).

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

*Guidance on Enhancing Public Participation in Local Government. – London: UK Department of the Environment, Transport and the Regions, 1998. - http://www.local-regions.odpm.gov.uk/epplg/

**Local Government Commission. People and Community: Public Participation. – http://www.lgc.org/people/public.html

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste