Izglītības ziņas
Attēls: Mana dažādā – vienīgā Latvija

Latvijas izglītības iestādēs 2023./2024. mācību gadā tiek īstenots skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts “Mana dažādā — vienīgā Latvija”. Projekta  aktivitātes saistītas ar četrām tematiskajām līnijām – cilvēks, daba, vietas, notikumi.

Stāķu pamatskolas pašpārvalde un 6. klase mācību gada laikā, iesaistoties projektā, vēlas apliecināt savu vietu skolā un kopienā.  Skolēni aktīvi piedalās skolas ārpusstundu pasākumos un īsteno dažādas idejas.  Skolotāju diena ar  rīta kafiju, siltiem, pašu gatavotiem čeburekiem, ziediem un kartītēm kā pateicība skolotājiem par ikdienas darbu. Iesaistīšanās  viktorīnas “Mana Latvija” organizēšanā  1- 4. klasēm. Jaunāko bērnu atbalstīšana ģimeņu pēcpusdienu darbnīcās, piemēram, masku, mūzikas instrumentu  gatavošanā, kas palīdz mazākiem sarežģītāku darbu veikšanā. Labdarības akcijas “Palīdzēsim ķepaiņiem” organizēšana, vācot barību un siltas segas mājdzīvniekiem. Patriotiskajā  mēnesī iniciēts lāpu gājiens uz atceres un piemiņas vietu “Sūniņas”, kad meža ielokā  tika aizdegtas svecītes, godinot brīvības cīņu dalībniekus, dziedāta latviešu tautas dziesma “Div’ dūjiņas”, valsts himna. Barikāžu laikā, skolā tiekoties ar Stradu pagasta barikāžu dalībniekiem, aktīvisti iejutās žurnālistu lomās un vadīja sarunas, atklājot 1991. gada janvāra nozīmīgos notikumus Latvijai.

Pilsoniskās līdzdalības projekta aktivitātes tiks apkopotas līdz šā gada maijam un mācību gada noslēguma pasākumā prezentētas skolas kolektīvam.

Skolēnu pilsoniskā līdzdalība veicina labo darbu vairošanos. Akcijas, labdarība, atbalstīšana un iesaistīšanās palīdz skolēnos attīstīt atbildību, sadarbību un līdera prasmes.  Ar  iniciatīvu, darot kopā labos darbus,  veidojamies par aktīviem kopienas, sabiedrības dalībniekiem.