Projekti

Līdz 2020.gada beigām Gulbenes novada pašvaldība īstenos vērienīgu trīs Gulbenes skolu – Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes 2.vidusskolas, Gulbenes sākumskolas – modernizācijas projektu, radot pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai.

skola

Līdz šim jau ir pilnībā pabeigta internāta ēkas aprīkošana un noris Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve. Septembrī tika noslēgts iepirkuma līgums arī par Gulbenes sākumskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību.

Visas projektā atbalstītās izglītības iestādes šobrīd aktīvi strādā pie informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanas, iegādājoties interaktīvos ekrānus un datorus. Gulbenes sākumskola ar jaunām mēbelēm un interaktīvajiem ekrāniem aprīkojusi divas pirmās klases.

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 kopējās izmaksas plānotas 5 081 703,40 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%. Neattiecināmās izmaksas – 344 717,96 EUR (pašvaldības budžeta finansējums). 

ieguldījums tavā nākotnē

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja