Projekti

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Gulbenes novada domes projektu “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, kas tiks īstenots trīs Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēs – Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, Gulbenes 2. vidusskolā un Gulbenes sākumskolā.

Vienošanās par projekta īstenošanu parakstīta 2017. gada 1. decembrī.

Projekta mērķis – modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Gulbenes novadā, nodrošinot izglītības programmu daudzveidību, attīstot izglītības iestāžu infrastruktūru un izveidojot modernu, ergonomisku un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

1) ergonomiskas mācību vides izveide, tajā skaitā ergonomisku un viegli pārvietojamu mēbeļu iegādi, telpu pārbūvi un atjaunošanu, kā arī pietiekama apgaismojuma klašu telpās nodrošināšanu;

2) informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;

3) internāta ēkas pārbūve Gulbenes pilsētā esošo vispārējās izglītības iestāžu vajadzībām – ēkas jumta seguma nomaiņa, pārseguma siltināšana, ēkas fasādes siltināšana, pirmā stāva apkures, elektroinstalācijas nomaiņa un telpu pārbūve internāta vajadzībām;

4) izglītības iestāžu sporta infrastruktūras uzlabošana, veicot Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona skrejceļu pārbūve;

5) reģionālā metodiskā centra attīstība Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, veicot telpu pārbūvi un atjaunošanu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu.

Projekta rezultātā līdz 2020.gada beigām pilnībā tiks modernizētas 3 vispārējās izglītības iestādes, radot pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 kopējās izmaksas plānotas 5 081 703,40 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%. Neattiecināmās izmaksas – 344 717,96 EUR (pašvaldības budžeta finansējums). 

ieguldījums tavā nākotnē

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja