Projekti
att

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta LowTEMP: Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region  (Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam) partnerība sastāv no 19 pilntiesīgiem un 30 asociētiem partneriem no 8 Eiropas Savienības dalībvalstīm (Polijas, Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas) un Krievijas. Partneri pārstāv gan pašvaldību, reģionālās un valsts iestādes, gan siltumapgādes piegādātājus, enerģijas aģentūras, asociācijas un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, gan pētniecības iestādes. Visi kopā ir apvienojuši attiecīgās kompetences un tīkla kontaktus, lai kopīgi strādātu pie centralizētās siltumapgādes infrastruktūras uzlabošanas Baltijas jūras reģionā.

Konkrēti projekta LowTEMP ietvaros tika izstrādātas 4.paaudzes siltumapgādes sistēmu dažādu  pilotprojektu ieviešanas stratēģijas  vairākās Eiropas valstīs:

Beļavas pilotprojekts Gulbenes novadā; Ilmajoki pilotprojekts Somijā; Karlovas projekta stratēģija Tartu apkaimē, Igaunijā.

Gulbenes novada pašvaldības īstenotā pilotprojekta mērķis bija izstrādāt zemas temperatūras centralizētās apkures sistēmas tehnoloģiju ieviešanas stratēģiju, ieviest pilotprojektu, veikt sistēmas testēšanu esošajās ēkās un centralizētās siltumapgādes sistēmās, paaugstināt projekta dalībnieku zināšanas un kapacitāti centralizētās siltumapgādes jomā un veicināt pieredzes apmaiņu starp dažādām Eiropas pašvaldībām siltumapgādes jautājumos.

Informāciju par projekta nozīmīgākajām aktivitātēm un rezultātiem var iegūt projekta LowTEMP internetvietnē: http://www.lowtemp.eu/.

Projekta īstenošanas laikā:

izstrādātas vairākas pilotprojektu stratēģijas un ieviesti pilotprojekti; apkopota Eiropas valstu centralizēto siltumapgādes sistēmu informācija; veikta siltumapgādes ražošanas un patēriņa datu ieguve, apkopošana un analīze; izstrādāta publiski pieejama zināšanu platforma; veikta ceturtās paaudzes centralizētās siltumapgādes ieviešanas dzīves cikla analīze  un izstrādāts tās aprēķina rīks (brīvi pieejams jebkuram excell formātā); izstrādāts ekonomiskās efektivitātes un finansējuma aprēķina rīks (brīvi pieejams jebkuram excell formātā); izstrādāts zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas ietekmes uz vidi simulācijas modelis (brīvi pieejams jebkuram excell formātā); izstrādāta LowTEMP apmācību pakete ar 26 semināru moduļiem.

Projekta LowTEMP īstenošanas rezultātā izveidota centralizētās siltumapgādes zināšanu platforma, kas ir pieejama internetvietnē: http://www.dhknowledge.eu/. Tās ietvaros izstrādāti un ir brīvi pieejami jebkuram vairāki centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes aprēķina rīki tiešsaistes formātā:

uz patēriņu balstīts siltuma slodzes kalkulators; uz jaudu balstīts siltuma slodzes kalkulators; kalkulators zaudējumu relatīvajai nozīmei; primārās enerģijas faktora kalkulators; centralizētās siltumapgādes novērtēšanas un salīdzināšanas rīks.

Ieviestais pilotprojekts Beļavas ciemā tagad kalpo par piemēru 4.paaudzes siltumapgādes sistēmu attīstībai Latvijā, kā arī jaunu projektu plānošanai un izstrādei, pamatojoties uz Gulbenes novada pašvaldības gūtajām zināšanām un datu bāzi īstenotajā projektā.

Projekts Low TEMP: Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region  (Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam) Nr.#R063 tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja