semināru cikls Vidzemes pašvaldību speciālistu enerģijas plānošanas kapacitātes stiprināšanai

Lai paaugstinātu enerģijas plānošanas institucionālo kapacitāti pašvaldību un reģionālā līmenī un lai sekmētu noturīgumu pret klimata pārmaiņām un to radītajām sekām, Vidzemes plānošanas reģions laikā no 2023. gada martam līdz 2023. gada maijam organizēs četrus darbseminārus pašvaldību darbiniekiem par ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna (SECAP) sagatavošanu, tostarp arī  esoša plāna atjaunošanu un papildināšanu.  

Darbsemināros piedalīsies Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji - speciālisti, kuri veidos neformālas starpdisciplināras energopārvaldības komandas. Pašvaldības deleģējušas dalībai darbsemināros  gan energopārvaldniekus, gan attīstības un projektu nodaļu speciālistus, grāmatvežus, sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciālistus, kapitālsabiedrību pārstāvjus, ēku apsaimniekotājus u.c.

Semināru kalendārs un aplūkojamās tēmas:

15. martā Valkā // “Ar ko sākt, un kāpēc to nedarīt vienam?” (Plānošanas process un darba grupas izveide. Sadarbība ar dažādām iesaistītajām pusēm SECAP sagatavošanā un īstenošanā)

5. aprīlī Madonā // “Kā vākt, apkopot un izmantot datus?” (Praktiski instrumenti datu uzskaitei par bāzes gadu un turpmāko datu apkopošanu)

28. aprīlī Ogrē // “Kā piemeklēt labākos risinājumus?” (Pielāgošanās klimata pārmaiņām un pasākumi klimata pārmaiņu risku novēršanai)

17. maijā (vieta tiks precizēta) // “Kā iesaistīt sabiedrību un kā piesaistīt finanšu resursus?” (Finansējuma piesaiste SECAP pasākumu īstenošanai. Pievienošanās ES Pilsētu mēru paktam. Sabiedrības iesaiste un informēšana SECAP plāna sagatavošanā un īstenošanā)

Paredzams, ka darbsemināros varēs saņemt teorētiskās zināšanas, uzklausīt gan ekspertu, gan arī citu pašvaldību kolēģu pieredzi, kā arī praktiski izmēģināt virkni darbību uz vietas, kas palīdzēs uzsākt darbu pie plāna izstrādes vai jau esoša plāna atjaunošanas.

Dalībnieki rosināti darbsemināros piedalīties diskusijās un dalīties savā pieredzē par enerģijas patēriņa datu uzskaiti, ēku apsaimniekošanu, veiktajiem pasākumiem gan ēku energoefektivitātes uzlabošanai, gan risinājumiem klimata pārmaiņu seku mazināšanai. Turklāt darbsemināros uzsvars tiks likts arī uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, pasākumu plānošanu un īstenošanu klimata pārmaiņu mazināšanai, kam tiek pievērsta būtiska nozīme SECAP plāna sagatavošanai.

Ja būs brīvas vietas,  uz semināriem būs iespējams pieteikties arī citiem interesentiem. Intereses gadījumā aicinām sazināties ar Baibu Šelkovsku, rakstot uz baiba.selkovska@vidzeme.lv  vai zvanot +371 28752793.

Darbsemināri tiks organizēti programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība” (CEESEU) ietvaros.