Projekti

Lai diskutētu un meklētu risinājumus bērnu un jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai, pirmo reizi kopā pulcējās Gulbenes novada dažādu nozaru speciālisti – pedagogi, psihologi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, jaunatnes darbinieki.

Šobrīd Gulbenes novada pašvaldība īsteno divus projektus, kas ir tieši vērsti uz atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, meklējot alternatīvus veidus un paplašinot skolotāju zināšanu un metodisko bāzi skolēnu motivēšanai mācīties. Tāpat skolēniem tiek sniegts personalizēts atbalsts, piemēram, kompensē sabiedriskā transporta pakalpojumu izdevumus, nodrošina naktsmītnes dienesta viesnīcā vai internātā, sedz ēdināšanas izmaksas vai palīdz sarūpēt individuālās lietošanas priekšmetus (apģērbu, apavus, higiēnas preces) izglītojamiem no maznodrošinātām ģimenēm.

Tikšanās notika divās daļās. Vispirms diskusiju ceļā sanākušie apmainījās ar viedokļiem par to, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc skolēni pamet mācības, kādas ir grūtības, kāds atbalsts viņiem vēl būtu nepieciešams. Savukārt otrajā cēlienā tika runāts par atbalstošo vidi – kā atbalsta personas veido attiecības ar jaunieti. Vai bērns ar pieaugušo ir uz viena viļņa problēmas risināšanā, vai viņi kopā meklē veidus, kā atrisināt sarežģījumus.

„Lai gan visus dalībniekus vieno darbs ar jauniešiem, tomēr redzējums pa nozarēm atšķīrās. Secinājām, ka šādas tikšanās ir jārīko regulāri, lai sadarbība būtu produktīva un ceļš uz kopīgo mērķi būtu vienots. Protams, ka pārrunājām arī brīžus, kad nolaižas rokas un pietrūkst instrumentu, kā skolēnam palīdzēt. Iedvesmojām un atbalstījām cits citu,” stāsta Anita Birzniece, projekta „Drop’IN” vadītāja.

Pašlaik tiek gatavota arī Latvijas situācijas analīze iesniegšanai projekta partneriem Francijā, Itālijā, Bulgārijā un Beļģijā.

Projekts “DROP’IN” (NR.2018-1-FR01-KA201-047884) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Savukārt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"  ietvaros tiek īstenots projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

ieguld_tavā_nākotnē
Eiropas Savienības Erasmus+ programma
drop

 

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste