GN_socialais

Ģimenes asistenta pakalpojums ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”(Nr. 9.2.2.2/15/I/001) aktivitātē “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” ietvaros Gulbenes novadā tiek nodrošināts kopš 2020.gada septembra. Ģimenes asistenta pakalpojums ir ļoti nozīmīgs kā individuāla palīdzība ģimenēm, kurās pastāv riski bērnu aprūpē un audzināšanā. Ģimenes asistenta pakalpojums ir viens no preventīvajiem pasākumiem, lai mazinātu iespēju bērnu nonākšanai ārpusģimenes aprūpē. Tas ir profesionāls resurss sociālajiem darbiniekiem darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas. Ģimenes asistents klientam palīdz apgūt prasmes, kā veiksmīgi plānot un vadīt ikdienas dzīvi, kā piesaistīt trūkstošos resursus un sadarboties ar iestādēm un speciālistiem.

Patlaban ģimenes asistents Gulbenes novada sociālajā dienestā strādā ar četrām ģimenēm. Strādājot ar ģimenēm, ļoti liels uzsvars tiek likts uz to, lai klienti varētu uzlabot savu dzīves kvalitāti, spētu palīdzēt paši sev, sociālo prasmju apgūšanā un pielietošanā. Kopumā ģimenes vērstas uz sadarbību, labprāt pieņem palīdzību un atbalstu, ieklausās. Papildina zināšanas bērnu aprūpē un audzināšanā, budžeta plānošanā, mājsaimniecības vadīšanā, veselības un atkarību problēmu risināšanā.

Ģimenes asistents savā darbībā konstatējis un pozitīvi vērtē ģimeņu spēju pašām saskatīt problēmas, spēju par tām runāt un rast risinājumu.