Sports Līdzdalība
att

Gulbenes novada Sporta pārvalde 2021.gada 1.novembrī uzsāka Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023.-2027. gadam (turpmāk – Plāns) izstrādi. Līdzdarbojoties Gulbenes novada iedzīvotāju darbnīcās par sporta attīstību novadā un veicot sporta jomas analīzi, ir tapusi Plāna pirmā redakcija, kura apspriešanā un priekšlikumu izteikšanā ir aicināts iesaistīties ikviens interesents. Aicinām sniegt savu viedokli rakstiski.

Par Gulbenes novada sporta attīstības prioritātēm 2022.-2027.gadā ir noteiktas:

  1. Bērnu un jauniešu sports
  2. Tautas sports
  3. Augstu sasniegumu sports
  4. Sporta nozares pārraudzība un infrastruktūra

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments – politikas plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Gulbenes novada sporta attīstības plāns 2023.-2027.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Sports

4.

Dokumenta mērķgrupas

Var skart visu sabiedrības mērķgrupu intereses

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ņemot vērā to, ka Gulbenes novad sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam darbības termiņš beidzas 2022.gadā, ir nepieciešams izstrādāt jaunu vidēja termiņa plānošanas dokumentu sporta jomā. Plāna izstrādes mērķis ir veicināt dažāda vecuma posmu iedzīvotāju nodarbošanos ar sportu un aktīvo atpūtu, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Gulbenes novada domes 2022.gada novembra sēdē plānots apstiprināt Gulbenes novada sporta attīstības plānu 2023.-2027.gadam

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023.-2027.gadam pirmo redakciju.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji rakstisku viedokli par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023.-2027.gadam pirmo redakciju var iesniegt līdz 2022.gada 30.oktobra plkst.16.00 Gulbenes novada Sporta pārvaldē (adrese: Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) vai elektroniski nosūtot uz Gulbenes novada Sporta pārvaldes e-pastu: sporta.parvalde@gulbene.lv. Iesniedzot viedokli, lūgums norādīt kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers, tālr.28606972, e-pasts: lauris.kremers@gulbene.lv