Projekti

Gada garumā Gulbenes novada pedagogi un jaunatnes darbinieki kopā ar kolēģiem no Rumānijas, Bulgārijas, Lielbritānijas un Francijas dalījās labajā praksē skolēnu efektīvākas un radošākas mācību vides veidošanā un profesionālo prasmju pilnveidošanā. Lai vēlreiz satiktos un pārrunātu projekta “Effective Learning” rezultātus, 23.oktobrī Gulbenes kultūras centrā tika organizēta laboratorija Nr.2 “radoši. Efektīvi. Ambiciozi”.

Notikušās četras studiju vizītes deva iespēju tikties kopumā 40 formālās un neformālās izglītības jomas ekspertiem pieredzes un zināšanu apmaiņai. Galvenie temati, par ko tika runāts, diskutēts, spriests - radošās domāšanas treniņi, neformālās izglītības metodes, simulācijas spēles, tehnoloģiju izmantošana, problēmsituāciju risināšana un efektīvas mācīšanās vides veidošana.

“Pēc studiju vizītēm notika iegūtās pieredzes un zināšanu pārneses pasākumi, kuru laikā dalījāmies ar kolēģiem par iegūto informāciju un metožu iespējām, izmantošanai ikdienas darbā skolās un jauniešu centros. Projekta laikā realizēti 16 zināšanu pārneses pasākumi, kuros ir piedalījās aptuveni 200 pedagogi un jaunatnes darbinieki,” stāsta Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s.” vadītāja Jana Kalniņa.

Kā galvenie projekta ieguvumi, rezultāti tiek minēti izveidotā starptautiskā “platforma”  pedagogu un jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņai vienotas izpratnes veidošanai par darbu ar jauniešiem, apgūtās un izmēģinātās jaunās neformālās izglītības metodes skolas vidē, sadarbības veicināšana starp skolu un jauniešu centriem,biedrībām visās iesaistītajās partnervalstīs, kā arī izveidotās mācību programmas pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem, kas balstītas uz projektā iegūtajām jaunajām zināšanām.

Projekts “Efektīva mācīšanās” 2018-1-LV01-KA201-046968, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas  atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas  jebkuru iespējamo izlietojumu.

co-fund_erasmus-1.jpg

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste