Projekti
attels2

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu turpinās vairāku ceļu posmu sakārtošanas projekti novadā. Kopumā tiks pārbūvēti novada grants ceļi 31,80 km garumā.

Projektā "Ceļa posma Aizvēji – Zvirgzdiņi Druvienas pagastā un ceļa posma Ražotāji – Grūšļi – Censoņi – Kalniņi Lizuma pagastā”, projekta Nr. 18-07-A00702-000033,  pārbūvēs Ceļa Aizvēji – Zvirgzdiņi  posmu 1,31 km garumā un Ražotāji – Grūšļi – Censoņi – Kalniņi posmu 5,22 km garumā.

 Projekta kopējās izmaksas 378644,60 EUR, ELFLA finansējums 220500,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums  158144,60 EUR.

Projektā "Ceļa posma Elstu pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odzenieši Daukstu pagastā un ceļa posma Stari – Blektes – Audīle Daukstu pagastā pārbūve", projekta Nr.18-07-A00702-000032, pārbūvēs Elstu pienotava – Dzidrumi - Medņi – Odzenieši ceļa posmu  4,51 km garumā un Stari – Blektes – Audīle ceļa posmu 4,41 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas 462533,49 EUR, ELFLA finansējums 220500,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums  242033,49 EUR.
Projektā "Ceļa posma Gāršnieki – Aizsili Beļavas pagastā un ceļa posma Spalvas – Strautiņi Beļavas pagastā pārbūve", projekta nr. Nr. 18-07-A00702-000039, pārbūvēs Ceļa Gāršnieki – Aizsili posmu  3,81 km garumā un Spalvas – Strautiņi ceļa posmu 4,84 km garumā.
Projekta kopējās izmaksas 479826,89 EUR, ELFLA finansējums 220500,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums  259326,89 EUR.

Projektā  "Ceļa posma Vīkšņi – Atvases – Voldemāri Stradu pagastā, ceļa posma Stradu skola – Antani  Stradu pagastā un ceļa posma Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni Stradu pagastā pārbūve", projekta Nr. 18-07-A00702-000034,  pārbūvēs Vikšņi – Atvases – Voldemāri ceļa posmu  3,10 km garumā; Stradu skola – Antani ceļa posmu 3,90 km garumā un Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni pārbūve ceļa posmu 0,70 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas 537580,60 EUR, ELFLA finansējums 258379,38 EUR, pašvaldības līdzfinansējums  279201,22 EUR.

Kopējās 2018.gadā pārbūvējamo ceļu izmaksas 1858585,58 EUR, ELFLA atbalsts 919879,38 EUR, pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 938706,20 EUR apmērā.

Projektu ieviešana/īstenošana norisinās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, ar mērķi pārbūvēt pašvaldības grants ceļu posmus.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste