Izglītības ziņas Projekti
Attēls ar Tirzas pamatskolas skolēniem izlaušanās spēlē

Escape exclusion  = izbēgt no izslēgšanas. Eiropas savienības programmas “Erasmus+” līdzfinansēts projekts, kurā tiek apgūtas metodes, kā mācību procesā iekļaut izlaušanās istabu elementus tā radot aizraujošāku un iekļaujošāku mācīšanās procesu.

Projekta pirmajā posmā Tirzas pamatskolas skolotāja Gunta Gruņiere un tā brīža JIC “B.u.M.s” vadītāja Jana Kalniņa izstrādāja modeli “Space devider” jeb telpas sadalītājs. Tas tika testēts kā formāts un izmēģināti dažādi tā pielietošanas veidi mācību procesā.

Otrajā etapā jau detalizētāk tiek izstrādāts vienas mācību nodarbības saturs. Tika izvēlēts izdzīvošanas piedzīvojums, kurā bērni un jaunieši iejūtas izdzīvotāju lomās. Caur piedzīvojuma elementiem skolēni nostiprina koordināšu lasīšanas prasmes, iepazīst Morzes kodu, atkārto dabas zonas un patstāvīgi izdara secinājumu par izdzīvošanai nepieciešamo ekipējumu.

Nodarbības sākumā skolēniem tiek iedota vēstule, kurā aprakstīti veicamie uzdevumi. Turpinājumā klase tiek sadalīta 4 mazākās grupās, kurās tiek veikti 4 dažādi uzdevumi. Mērķis ir sākumā skolēniem ļaut strādāt pa pāriem vai mazās grupiņās, lai ikvienam skolēnam būtu iespēja tikt sadzirdētam, bet pēc tam doties palīgā un atbalstīt citas grupas. Noslēdzošais uzdevums ir visai klasei kopā, izmantojot iepriekš iegūtās zināšanas.

Bērni un jaunieši atzīst, ka šāds mācīšanās formāts ir ļoti interesants un saistošs, jo nemaz nav sajūta, ka notiek mācību stunda.

Esam secinājušas, ka telpas sadalītājs kā formāts ir plaši izmantojams mācību procesā dažādos mācību priekšmetos.

“Erasmus+” projekts “Escape Exclusion – Educational inclusive  escape adventures for schools and youth work” (“Izglītojoši un iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi skolām un jaunatnes darbiniekiem”), Projekta No: 2020-1-LV01-KA201- 077539).