Projekti

Pēc tehnoloģiskajiem pārtraukumiem Gulbenes novadā turpinās lauku ceļu pārbūves darbi posmos Priednieki - Āboliņi – Staubernieki (Projekts Nr. Nr. 16-07-A00702-000013), Mulcupes – Grimnauži (Projekts Nr. 16-07-A00702-000013), Silalauzas – Kalniņi (Projekts Nr. 16-07-A00702-000014), Krimi – Alsupe (Projekts Nr. 16-07-A00702-000011).

Kopējās četru projektu attiecināmās izmaksas ir 513707,20 EUR, 90% no projektu attiecināmajām izmaksām sedz ELFLA, bet 10% ir pašvaldības līdzfinansējums.

Gulbenes novada dome saņēmusi arī Lauku atbalsta dienesta lēmumus par nākamo 6 lauku ceļu pārbūves projektu apstiprināšanu. Pārbūves darbi ir jau uzsākti.

Ar ELFLA atbalstu tiek īstenoti šādi projekti:

  • Ceļa posma Pogupe - Medņi pārbūve, Nr. 17-07-A00702-000008
  • Ceļa posma Ranka - Rankas stacija pārbūve, Nr. 17-07-A00702-000011
  • Ceļa posma Pamatskola - Jaunauziņas - Ceplīši, Jaunauziņas - Attīrīšanas pārbūve, Nr. 17-07-A00702-000010
  • Ceļa posma Mālukalns - Lejnieki pārbūve, Nr. 17-07-A00702-000009
  • Ceļa posma Stukmaņi - Jaunasarupji - Roznieki pārbūve, Nr. 17-07-A00702-000006
  • Ceļa posma Litenes stacija - Sopuļi - Jaunsilenieki, pievedceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi - Monte - Betona tilts pārbūve, Nr. 17-07-A00702-000007

Kopējās sešu projektu attiecināmās izmaksas ir 1013645,03 EUR 90% no projektu attiecināmajām izmaksām sedz ELFLA, bet 10% ir pašvaldības līdzfinansējums.

Kopumā šobrīd tiek pārbūvēti 26,03 km grants ceļu. Savukārt vēl 9 ceļa posmiem šobrīd norit projektēšanas darbi, projektējamo ceļu posmu kopgarums ir aptuveni 32 km. Pārbūvi plānots sākt 2018. gada pirmajā pusē.

Projekti norisinās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, ar mērķi pārbūvēt pašvaldības grants ceļu posmus.

attels2

Elīna Strode
Gulbenes novada domes projektu vadītāja