Projekti

 

Tehniskās jaunrades centra remontdarbi noritējuši projekta “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros. Darbus veica SIA “Akvilons Z”. Tehniskās jaunrades centra telpās veikts kosmētiskais remonts, ievilkti datu tīkli, sakārtota ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī uzlabota elektroinstalācija un ierīkots LED apgaismojums.
Septembra sākumā uzsākti būvdarbi arī Gulbenes novada valsts ģimnāzijas trīs stāvu vēsturiskajā korpusā. Darbus veic būvuzņēmējs SIA “Velve AE”. Korpusā plānoti tādi celtnieciskie darbi kā  kosmētiskais remonts telpās, grīdu nomaiņa klasēs,  kāpņu izbūve no otrā uz trešo stāvu, durvju restaurācija, apgaismojuma un elektroinstalācijas nomaiņa, datu tīklu ierīkošana. Līguma ietvaros paredzēts arī izveidot metodisko centru un tā palīgtelpas, kā arī multifunkcionālo centru bijušajās bibliotēkas telpās, ko varēs izmantot mācību procesa dažādošanai, grupu darbiem, semināriem u.c. aktivitātēm.

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 kopējās izmaksas plānotas 5 081 703,40 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%. Neattiecināmās izmaksas – 344 717,96 EUR (pašvaldības budžeta finansējums).

att